Hämta

Just nu arbetar vi med ett utvecklingsprojekt för att undersöka om och hur samåkning i framtiden kan fungera tillsammans med kollektivtrafiken i Blekinge. Projektet bygger på en teknisk plattform där personer som söker resor ska hitta varandra. Tanken är att tjänsten ska användas direkt i en smartphone.

BETA-version
Hämta är för tillfället en BETA-version, vilket innebär att den utvecklas kontinuerligt med hjälp av användarnas tankar och feedback. Är du nyfiken på att testa tjänsten registrerar du dig på https://hämta.blekingetrafiken.se , börjar samåka och delar med dig av dina erfarenheter till oss.

Projektet är en del av Blekingetrafikens strävan och mål att uppnå bättre rörlighet, ökad kollektivtrafik och därigenom en minskad miljö- och klimatbelastning”

Hämta Användarvillkor

Senast uppdaterad: 25 maj 2018

Dessa användarvillkor utgör ett juridiskt bindande avtal ("Avtalet") mellan dig och Blekingetrafiken avseende din användning av Blekingetrafikens samåkningsapplikation Hämta, ("Hämta", "vi", "oss" eller "våra") reglerar din användning av applikationen Hämta, webbplatsen och teknologiplattform (gemensamt "Hämtaplattformen").

Genom att ingå detta avtal och/eller genom din användning eller åtkomst av Hämtaplattformen, bekräftar du uttryckligen att du förstår detta avtal, accepterar och är bunden av alla dess villkor. Om du inte godkänner villkoren i detta avtal, får du inte använda Hämtaplattformen. Hämtaplattformen får endast användas för samåkning och tjänster utförda inom Sverige.

Hämtaplattformen utgör en del av Blekingetrafikens strävan och målsättning att uppnå bättre rörlighet, ökad kollektivtrafik och därigenom en minskad miljö- och klimatbelastning. Hämtaplattformen erbjuder en plats där personer som söker transport till vissa destinationer ("Samåkare") kan matchas med personer som kör till eller genom dessa destinationer ("Förare"). Samåkare och Förare kallas kollektivt för "Användare", och varje Användare ska skapa ett användarkonto som möjliggör tillträde till Hämtaplattformen. Varje person får bara skapa ett användarkonto och Hämta förbehåller sig rätten att stänga av eventuella ytterligare konton. Som Användare auktoriserar du Hämta att matcha dig med en Förare eller Samåkare baserat på faktorer som din plats, beräknad tid för hämtning, din destination, användarpreferenser och plattformseffektivitet och för att avbryta en befintlig matchning baserat på samma överväganden. I detta avtal avses de körtjänster som tillgängliggörs av Förare till Samåkare som matchas via plattformen kollektivt som "Tjänster". Förare och Samåkare erbjuds utan kostnad gentemot Hämta att matchas med varandra utifrån ovan angivna samåkningsfaktorer. Användare får inte erlägga eller motta någon form av ersättning, vederlag, kontanter, kortbetalningar etc för Tjänster via Hämta. Eventuellt beslut av en Användare att erbjuda eller acceptera Tjänster är ett beslut som fattas efter en Användares eget gottfinnande. Varje transporttjänst som tillhandahålls av en Förare till Samåkare utgör ett separat avtal mellan sådana personer och exkluderar Hämta.

Ändring av avtalet

I händelse av att Hämta ändrar villkoren i detta avtal, är sådana ändringar bindande för dig endast när du accepterar det ändrade avtalet såsom det vid varje tid tillhandhålls på blekingetrafiken.se. Hämta förbehåller sig rätten att ändra information som hänvisas till domännamnet i detta avtal från tid till annan, och sådana ändringar träder i kraft vid publiceringen och uppdateringen på angiven adress. Din fortsatta användning av Hämtaplattformen eller Tjänsterna efter sådana ändringar skall anses utgöra ditt uttryckliga samtycke till sådana ändringar.

Behörighet

Hämtaplattformen får endast användas av fysiska personer som enligt svensk lag är behöriga att ingå juridiskt bindande avtal. Hämtaplattformen är inte tillgänglig för barn (personer under 18 år) eller användare vars användarkonto är tillfälligt eller permanent inaktiverat/avstängt. Genom att bli Användare representerar och garanterar du att du är minst 18 år och att du har rätt, behörighet och befogenhet att ingå samt följa villkoren i detta Avtal. Du får inte tillåta andra personer att använda ditt användarkonto och du ansvarar för att du är den enda behöriga användaren av ditt konto. Det är inte tillåtet att använda Hämtaplattformen för att ange önskemål om en Tjänst som inte redan erbjudits av en Förare. En Förare får inte heller erbjuda en Tjänst som denne - oavsett om Samåkare via Hämta matchas och accepterar samåkning – inte ändå skulle ha företagit.

Notifieringar och kommunikation

Genom att ingå detta Avtal eller använda plattformen godkänner du att ta emot meddelanden från oss, inklusive via e-post, textmeddelande, samtal och push-meddelanden. Du godkänner att texter, samtal eller förinspelade meddelanden kan genereras av automatiska system. Kommunikationer från Hämta, dess anslutna företag och/eller Förare kan inkludera men är inte begränsade till: operativ kommunikation om ditt användarkonto eller användning av hämtaplattformen eller tjänsterna, uppdateringar om nya och befintliga funktioner på hämtaplattformen, kommunikation om kampanjer av oss eller våra tredje parter och nyheter om utvecklingen inom Hämta och industrin.

Om du inte längre önskar erhålla fortsatta utskick kan du få fortsatta utskicka att upphöra genom att avföras från hämtas e-postlista genom att göra följande. Skicka e-post till hamta@blekingetrafiken.se.

Din information

Din information är all information du tillhandahåller, publicerar till eller via Hämtaplattformen (inklusive eventuell profilinformation du tillhandahåller) eller skickar till andra användare (inklusive feedback som du skickar via applikationen, e-postfunktion eller genom någon Hämta-relaterad applikation (inkluderande men inte uteslutande såsom Facebook, Twitter eller annan social media) (din "Information"). Du samtycker till att vi använder din Information för att skapa ett användarkonto som gör att du kan använda Hämtaplattformen och delta i Tjänsterna. Vår samling och användning av personuppgifter i samband med Hämtaplattformen och tjänsterna sker i enlighet med Hämtas vid var tid gällande sekretesspolicy såsom den hålls tillgänglig på blekingetrafiken.se. Du är ensam ansvarig för din Information och ditt utbyte eller kommunikation med andra medlemmar och/eller på Hämtaplattformen, och vi agerar endast som ett tekniskt medium för den information som du väljer att tillgängliggöra här. Du godkänner att tillhandahålla och uppdatera exakta, korrekta, aktuella och fullständiga uppgifter och att vi och andra Användare av Hämtaplattformen kan utgå från att din Information är uppdaterad och korrekt. För att göra det möjligt för Hämta att använda din information för de ändamål som beskrivs i Hämtas sekretesspolicy och detta Avtal, ger du Hämta och dess samarbetspartners, ombud, representanter eller agenturer en icke-exklusiv, världsomspännande, evig, oåterkallelig, royaltyfri, överförbar, sublicensierbar (genom flera nivåer) rättighet att i enlighet med detta avtal använda din Information, kopiera, utföra, visa och distribuera sådan Information i alla nu kända och för framtiden tillkommande relevant media. Hämta övertar härmed inte på något sätt äganderätten till din Information utan du bibehåller, med de förbehåll och rättigheter som getts enligt detta avtal, äganderätten till all din Information och alla immateriella rättigheter eller andra äganderättigheter som är förknippade med din Information.

Begränsade aktiviteter

Med hänsyn till din användning av Hämtaplattformen och ditt deltagande i Tjänsterna godkänner du att du inte kommer att:

a. använda Hämtaplattformen på ett sätt som det inte avsetts för eller i strid med detta Avtal;
b. förfölja, hota eller på annat sätt trakassera någon;
c. bryta mot lag, stadga, regel, tillstånd, förordningar eller regler;
d. störa Hämtaplattformen eller de servrar eller nätverk som är anslutna till Hämtaplattformen;
e. posta information eller interagera på Hämtaplattformen eller tjänsterna på ett sätt som är bedrägligt, kränkande, obscent, orättvist, sexuellt orienterat, trakasserande eller på något annat sätt olämpligt eller olagligt;
f. Använd Hämtaplattformen på något sätt som strider mot tredje parts rättigheter, inklusive: immateriella rättigheter, upphovsrätt, patent, varumärke, affärshemlighet eller andra äganderättigheter eller publicitet eller privatliv;
g. posta, e-posta eller på annat sätt överföra skadlig kod, filer eller program som är avsedda att avbryta, skada, förstöra eller begränsa funktionaliteten hos någon datorprogramvara eller hårdvara eller telekommunikationsutrustning;
h. på något annat sätt manipulera identifierare för att dölja ursprunget till information som sänds via Hämtaplattformen;
i. "spegla" någon del av Hämtaplattformen utan vårt skriftliga tillstånd eller använd metakoder eller kod eller andra enheter som innehåller någon hänvisning till oss för att leda någon person till någon annan webbplats för något ändamål;
j. modifiera, anpassa, översätta, omvandla, dechiffrera, dekompilera eller på annat sätt demontera någon del av Hämtaplattformen eller någon programvara som används på eller för Hämtaplattformen;
k. hyra, hyra ut, låna, sälja, omfördela, licensera eller underlicensera Hämtaplattformen eller åtkomst till någon del av Hämtaplattformen;
l. använd någon robot, spindel, söknings/hämtningsapplikation eller annan manuell eller automatisk enhet eller process för att hämta, eller på något sätt reproducera eller kringgå navigationsstrukturen eller presentationen av Hämtaplattformen eller dess innehåll;
n. överföra eller sälja ditt användarkonto, lösenord och/eller identifikation till någon annan part;
o. diskriminera eller trakassera någon på grundval av ras, nationellt ursprung, religion, kön, könsidentitet, fysisk eller psykisk funktionsnedsättning, medicinskt tillstånd, civilstånd, ålder eller sexuell läggning el liknande, eller;
p. få någon tredje part att delta i aktiviteterna som angetts ovan.

Förarrepresentationer, garantier och avtal

Genom att tillhandahålla tjänster som Förare på Hämtaplattformen, representerar, garanterar och godkänner du att:

a. Du har ett giltigt körkort och är auktoriserat och medicinskt lämpligt att använda ett motorfordon och har alla lämpliga licenser, godkännanden och auktoritet att tillhandahålla transport till Samåkare i alla jurisdiktioner där du tillhandahåller tjänster.

b. Du äger eller har laglig rätt att använda fordonet du använder när du tillhandahåller Tjänster och sådant fordon är i gott skick och uppfyller industristandarderna och alla vid varje tidpunkt tillämpliga lagar och regleringar fordonsfordon för ett fordon av sitt slag.

c. Du inte kommer att delta i hänsynslöst beteende medan du kör, kör osäkert, kör ett fordon som är osäkert att köra, tillhandahålla tjänster som förare under påverkan av alkohol eller droger, eller vidta åtgärder som skadar eller hotar att skada säkerheten hos Hämtagemenskapens Användare eller tredje part.

d. Du kommer endast att tillhandahålla Tjänster med det fordon som har anmälts till Hämta och du kommer inte att transportera fler passagerare än vad som säkert och lagenligt kan sitta i sådant fordon (och inte mer än sju (7) passagerare i vilket fall som helst).

e. Du ska inte, samtidigt som du tillhandahåller Tjänsterna, fungera som en allmän eller gemensam transportör eller taxi, acceptera eller ta betalt för körningar (med undantag av vad som uttryckligen anges i detta avtal), eller delta i någon annan verksamhet på ett sätt som strider mot dina skyldigheter enligt denna överenskommelse.

f. Du kommer inte försöka bedriva någon form av bedrägligt eller brottsligt beteende på Hämtaplattformen eller i samband med ditt tillhandahållande av Tjänster.

g. Du kommer att tillhandahålla tjänsterna för Samåkare och/eller för ledarhund, enligt lag och vår policy enligt överenskommelse med Förare.

h. Du har en giltig ansvarsförsäkring (och att denna omfattar försäkringsbelopp som överensstämmer med alla tillämpliga och relevanta lagkrav) för dig och för det fordon du använder för att tillhandahålla Tjänster.

i. Du betalar alla tillämpliga skatter, avgifter och sanktionsavgifter för det fordon du använder för att tillhandahålla Tjänster.

Immateriell äganderätt

Alla immateriella rättigheter i Hämtaplattformen är och förblir helt ägda av Blekingetrafiken. Dessa rättigheter omfattar existerande och uppkommande databasrättigheter, upphovsrätt, designrättigheter (registrerade eller oregistrerade), varumärken (registrerade eller oregistrerade) och andra liknande rättigheter, var som helst i världen tillsammans med rätten att ansöka om skydd för samma. Alla andra varumärken, logotyper, servicemärken, företagsnamn eller produktnamn som anges i Hämtaplattformen är deras respektive ägares egendom. Du bekräftar och godkänner att eventuella frågor, kommentarer, förslag, idéer, feedback eller annan information ("Inlämningar") som du lämnat till oss är icke-konfidentiella och utgör Blekingetrafikens enda egendom. Blekingetrafiken äger ensamrätt, inklusive alla immateriella rättigheter, och har rätt till obegränsad användning och spridning av dessa Inlämningar i syfte, kommersiellt eller på annat sätt, utan bekräftelse eller ersättning till dig.

Du bekräftar att Blekingetrafiken är ägare och licensgivare till Hämta Varumärke, inklusive all goodwill som är associerad därmed, och att din användning av Hämta Varumärke inte ger dig något mer intresse för eller äganderätt till Hämta Varumärke.

Du godkänner att du inte kommer att: (1) skapa material som använder Hämta Varumärke eller några derivat av Hämta Varumärke som ett varumärke, servicemärke eller handelsnamn med undantag för vad som uttryckligen godkänts skriftligen av Hämta (2) Använd Hämta Varumärke på något sätt som tenderar att försämra deras giltighet som varumärken, servicemärken, handelsnamn eller handelsdräkt eller använda Hämta Varumärken annat än i enlighet med villkoren och begränsningarna häri, (3) vidta andra åtgärder som skulle äventyra eller försämra Hämtas rättigheter som ägare till Hämta Varumärke eller lagligheten och/eller verkställigheten av Hämta Varumärke, inklusive utmana eller motsätta Hämtas ägande i Hämta Varumärke; (4) ansöka om registrering av varumärke eller förnyelse av varumärkesregistrering av något av Hämta Varumärke, eventuella derivat av Hämta Varumärke, någon kombination av Hämta Varumärke och något annat namn, eller något varumärke, servicemärke, handelsnamn, symbol eller ord vilket liknar Hämta Varumärke; (5) använda Hämta Varumärke på eller i samband med någon produkt, tjänst eller aktivitet som strider mot lagar, stadgar, myndighetsregler, standard el Hämtas instruktioner eller policy.

Brott mot ovanstående kan leda till omedelbar upphörande av rättigheterna i detta avtal, enligt Hämtas eget gottfinnande. Om du skapar material som bär Hämta Varumärke (i strid med detta avtal eller annat), accepterar du att Hämta uteslutande äger rätt, titel och intresse för och till sådana material, inklusive eventuella ändringar av Hämtamarken eller derivatverk baserat på Hämta Marks. Du godkänner vidare att Hämta erhåller rättigheter som du har i sådana material till Hämta och att lämna information och genomföra alla handlingar som rimligen begärts av Hämta för att Hämta ska kunna formalisera sådan rättigheter.

Hämta respekterar andras immateriella rättigheter och förväntar sig att användarna ska göra samma sak. Om du tror, ​​i god tro, att material på Hämtaplattformen eller Tjänster kränker upphovsrätten ska du efter bästa förmåga meddela Blekingetrafiken detta.

Förbehåll

Följande ansvarsfriskrivningar görs på uppdrag av Blekingetrafiken, Hämta, våra dotterbolag, moderbolag och efterträdare, och var och en av våra respektive tjänstemän, styrelseledamöter, anställda, agenter, partners och aktieägare.

Hämta tillhandahåller inte transporttjänster, och Hämta är inte ett transportföretag. Hämta är inte en transportör eller offentlig transportör. Det är upp till Föraren att bestämma om man ska åka till en Samåkare som kontaktas via Hämtaplattformen, och det är upp till Samåkaren att bestämma huruvida man ska acceptera en Service från en Förare som kontaktas via Hämtaplattformen. Vi kan inte garantera att en förare eller Samåkare kommer att slutföra eller ta del av en via Hämtaplattformen kommunicerad transporttjänst. Vi har ingen kontroll över kvaliteten eller säkerheten hos den transport som uppstår som ett resultat av Tjänsterna.

Hämtaplattformen tillhandahålls i befintligt skick och utan garanti, varken uttrycklig eller underförstådd eller lagstadgad. Vi garanterar inte och lovar inte några specifika resultat från användning av Hämtaplattformen och/eller Tjänsterna, inklusive möjligheten att tillhandahålla eller ta emot Tjänster på en viss plats eller tid. I den utsträckning som tillåts enligt lag, friskriver Hämta sig i från alla specifika och underförstådda garantier för titeln, säljbarhet, lämplighet för ett visst syfte och icke-överträdelse.

Vi garanterar inte att din användning av Hämtaplattformen eller tjänsterna kommer att vara korrekt, komplett, pålitlig, aktuell, säker, oavbruten, alltid tillgänglig eller felfri eller uppfyller dina krav, att eventuella fel i Hämtaplattformen kommer att korrigeras, eller att Hämtaplattformen är fri från virus eller andra skadliga komponenter. Vi avstår från ansvar för, och ingen garanti görs med avseende på, anslutning och tillgänglighet på Hämtaplattformen eller Service.

Vi kan inte garantera att varje Samåkare är den som han eller hon utger sig för att vara och Hämta friskriver sig från allt ansvar för alla användares Information. Använd sunt förnuft när du använder Hämtaplattformen och tjänsterna. Hämta accepterar inte ansvar eller ansvar för innehåll, kommunikation eller annan användning eller tillgång till Hämtaplattformen av personer under 18 år eller för annan person som bryter mot av detta avtal. Vi uppmuntrar dig att kommunicera direkt med varje potentiell Förare eller Samåkare för att tillse att förevarande avtal följs innan du engagerar dig i en ordnad Tjänst.

Hämta ansvarar inte för uppförandet, oavsett om det är online eller offline, för Användare av Hämtaplattformen eller tjänsterna. Du är ensam ansvarig för dina förehavanden med andra Användare. Vi skaffar inte försäkring för eller ansvarar för personliga tillhörigheter som lämnas i bilen av Förare eller Samåkare. Genom att använda Hämtaplattformen och delta i Tjänsterna accepterar du sådana risker och att Hämta inte är ansvarig för handlingar eller försummelser av Användare på Hämtaplattformen eller deltagare i Tjänsterna.

Du är ansvarig för användningen av ditt användarkonto och Hämta frånskriver sig uttryckligen allt ansvar som uppstår på grund av obehörig användning av ditt användarkonto. Om du misstänker att någon obehörig part kan använda ditt användarkonto eller du misstänker något annat brott mot säkerheten, är du skyldig att meddela Blekingetrafiken omedelbart på hamta@blekingetrafiken.se.

Det är möjligt för andra att få information om dig som du tillhandahåller, publicerar eller skickar till eller via Hämtaplattformen (inklusive eventuell profilinformation du tillhandahåller), skickar till andra Användare eller delar under tjänsterna. Vi är inte ansvariga för användningen av personlig information som du avslöjar för andra användare på Hämtaplattformen eller genom Tjänsterna. Var god och välj noggrant vilken typ av information du skickar på Hämtaplattformenen eller via Tjänsterna eller gör tillgänglig till andra. Vi friskriver oss ifrån allt ansvar, oavsett handlingsform, för handlingar eller försummelser från andra användare (inklusive obehöriga användare eller "hackare").

Åsikter, råd, uttalanden, erbjudanden eller annan information eller innehåll angående Hämta eller tillgänglig via Hämtaplattformen, via eller med ursprung från tredje part tillhör respektive upphovsmän och Hämta kan inte hållas ansvarig för sådana. Sådana författare är ensamma ansvariga för sådant innehåll. Under inga omständigheter kan Blekingetrafiken göras ansvarig för förlust eller skada som uppstår på grund av ett beroende av information eller annat innehåll som lagts upp av en tredje part, oavsett om det är på Hämtaplattformen eller på annat sätt. Vi förbehåller oss rätten, men vi har ingen skyldighet att övervaka materialet på Hämtaplattformen och ta bort sådant material som enligt vår uppfattning kränker eller påstås bryta mot lagen eller detta avtal eller som kan vara stötande, olagligt, eller som kan bryta mot rättigheter, skada eller hota säkerheten för användare eller andra.

Placeringsdata som tillhandahålls av Hämtaplattformen är endast avsedda för grundläggande läge och är inte avsedda att åberopas i situationer där exakt lokaliseringsinformation behövs eller där felaktiga, felaktiga eller ofullständiga platsdata kan leda till dödsfall, personskada, egendom eller miljöskador. Varken Hämta eller någon av dess innehållsleverantörer garanterar tillgängligheten, noggrannheten, fullständigheten, tillförlitligheten eller aktualiteten av platsdata som spåras eller visas av Hämtaplattformen. Vilken som helst av dina uppgifter, inklusive lokaliseringsdata, som du laddar upp, tillhandahåller eller skickar på Hämtaplattformen, kan vara tillgänglig för Hämta och vissa användare av Hämtaplattformen.

Hämta rekommenderar dig att använda Hämtaplattformen med en dataplan med obegränsad eller mycket höga användningsgränser och Hämta ansvarar inte för avgifter eller kostnader som är kopplade till någon dataplan som du använder för att komma åt Hämtaplattformen.

Ersättning

Du kommer att försvara, ersätta och hålla Hämta inklusive våra dotterbolag, moderbolag, efterträdare och var och en av våra respektive tjänstemän, direktörer, anställda, agenter, partners eller aktieägare skadeslösa från alla anspråk, handlingar, dröjsmål, förluster, kostnader, skulder och kostnader (inklusive rimliga advokatavgifter) som rör eller beror på din användning av Hämtaplattformen och deltagande i Tjänsterna, inklusive: (1) ditt brott mot detta avtal eller de dokument som detta innehåller genom referens (2) din överträdelse av någon lag eller tredje mans rättigheter, inklusive Förare, Samåkare, andra bilister och fotgängare, som ett resultat av din egen interaktion med en sådan tredje part; (3) eventuella påståenden att material som du skickar till oss eller överför via Hämtaplattformen eller till oss överträder eller på annat sätt bryter mot upphovsrätten, varumärket, affärshemligheterna eller annan immateriell egendom eller andra rättigheter till tredje part. (4) ditt ägande, användning eller drift av ett motorfordon eller personbil, inklusive din tillhandahållande av tjänster som förare och/eller (5) andra aktiviteter i samband med Tjänsterna. Denna ersättning är tillämplig utan hänsyn till någon parts oaktsamhet.

Ansvarsbegränsning

Såvida inte annat föreskrivs i tvingande lagstiftning, ansvarar Hämta dess samarbetspartners, ombud, representanter eller agenturer under inga omständigheter för någon form av personskador, direkta eller indirekta skador eller följdskador, inklusive, men inte begränsat till, skador i form av utebliven vinst, skadade eller förlorade data, utebliven sändning eller mottagning av data, avbrott i affärsverksamheten eller andra affärsmässiga skador eller förluster som orsakats av eller som kan relateras till kundens användning av eller oförmåga att använda programvaran och tjänster, eller program eller tillämpningar från tredje part i samband med programvaran eller tjänsterna, oavsett om talan grundas på avtalsrätt, garanti, utomobligatoriskt ansvar (inklusive vårdslöshet), produktansvar eller annat, även om Hämta har uppmärksammats på risken för sådana skador. Vissa jurisdiktioner tillåter inte undantag eller begränsningar av ansvaret för personskador, eller för följdskador eller indirekta skador, vilket kan göra att ovanstående begränsningar inte gäller dig. Under inga omständigheter ska Hämtas skadeståndsansvar gentemot en Användare totalt överstiga ett belopp motsvarande femtio svenska kronor (50 SEK). Dessa begränsningar är tillämpliga även om det egentliga syftet med ovanstående gottgörelse inte skulle uppnås.

Term och uppsägning

Detta avtal gäller från den tidpunkt när du skapar ett användarkonto. Detta avtal kan avslutas: a) av Användaren, utan angivande av någon särskild anledning sju (7) dagar efter att ett skriftligt meddelande om uppsägning kommit Hämta tillhanda på hamta@blekingetrafiken.se; eller b) av någon av parterna omedelbart, utan föregående meddelande, om den andra partens gjort sig skyldig till ett väsentligt brott mot detta avtal, inklusive men inte begränsat till överträdelse av i detta avtal. Dessutom kan Hämta säga upp detta avtal eller inaktivera ditt användarkonto omedelbart om (1) du inte längre är kvalificerad eller uppfyller kraven i detta avtal för att tillhandahålla Tjänster (2) Hämta har goda skäl att tro att en sådan åtgärd är nödvändig för att skydda syftet eller säkerheten för Hämtaplattformen eller en tredje part. Om förutsättningarna för uppsägning eller avaktivering enligt (1) - (2) ovan föreligger, kommer du att få meddelande om den förestående uppsägningen eller avaktiveringen och erbjudas en möjlighet att försöka uppfylla kraven el åtgärda bristen inom sju (7) dagar, innan avtalet upphör permanent. För alla andra brott mot detta avtal kommer du att få meddelande och en möjlighet att åtgärda bristen eller överträdelsen. Om överträdelsen åtgärdas i rätt tid och till Hämtas tillfredsställelse, kommer avtalet inte att avslutas permanent.

Bestämmelser som ska bestå

Bestämmelserna under rubrikerna Immateriell äganderätt, Förbehåll, Ersättning, Ansvarsbegränsning, Tvister och tillämplig lag samt Sekretess ska fortsätta att vara gällande även efter avslutande eller uppsägning av detta avtal.

Överlåtelse

Endast Hämta har rätt att överlåta detta avtal och då under förutsättning att Hämta skriftligen meddelar Användare att och när överlåtelsen skett inom 30 dagar från överlåtelsen. 

Tvister och tillämplig lag

Tvist med anledning av avtalet skall avgöras av svensk domstol enligt svensk rätt. Om behörig domstol eller myndighet finner att en bestämmelse eller del av detta Avtal i något avseende inte kan göras gällande ska resten av Avtalet fortsätta att gälla.

Sekretess

Du godkänner att du för en tredje part inte avslöjar någon teknisk, proprietär och konfidentiell information om Hämtas verksamhet eller information om en Användare som görs tillgänglig för dig i samband med användning av Hämtaplattformen, vilket kan innehålla användarens namn, hämtningsplats, kontaktinformation och foto ("Konfidentiell information"). Du får inte avslöja eller tillåta upplysningar om konfidentiell information till tredje part såvida detta inte sker i enlighet med detta avtal, en domstols, administrativ byrås eller andra myndigheters order eller krav.

Förhållande till Hämta

Som Förare på Hämtaplattformen bekräftar och accepterar du att du och Hämta enligt detta avtal är enbart oberoende avtalsparter. Du och Hämta är uttryckligen överens om att (1) detta inte är ett anställningsavtal och inte skapar ett anställningsförhållande mellan dig och Hämta; och (2) inget samriskföretag, franchisegivare-franchisetagare, partnerskap eller agenturförhållande är skapat genom detta avtal. Du har ingen befogenhet att binda Hämta, och du förbinder dig att inte uppträda eller göra anspråk på att vara en anställd, agent eller auktoriserad representant för Hämta.

Hämta är inte skyldigt att kontrollera dig i allmänhet eller i ditt utförande enligt detta Avtal, särskilt i samband med din tillhandahållande av Tjänster, dina handlingar eller för drift och underhåll av ditt fordon. Du bestämmer när, var och hur länge du ska använda Hämtaplattformen. Du behåller möjligheten att acceptera eller avvisa eller ignorera en Samåkares begäran om Tjänster via Hämtaplattformen. Du bekräftar och godkänner att du är behörig att tillhandahålla Tjänster i enlighet med detta avtal.

Andra tjänster

Förutom att matcha Användare kan Hämtaplattformen möjliggöra för Användare att tillhandahålla eller ta emot varor eller tjänster från andra tredje parter. Du förstår och accepterar att de övriga tjänsterna omfattas av villkoren och prissättningen hos leverantören från tredje part. Du godkänner att Hämta inte är ansvarig och får inte hållas ansvarig för de övriga tjänsterna eller åtgärder eller försummelser från tredje partens leverantör. Sådana andra tjänster får inte undersökas, övervakas eller kontrolleras med avseende på noggrannhet, lämplighet eller fullständighet av oss, och vi är inte i något fall ansvariga för några andra tjänster som nås via hämtaplattformen.

Övrigt

Om någon bestämmelse i detta avtal blir eller blir ogiltig eller icke-bindande, ska parterna förbli bundna av alla övriga bestämmelser i detta avtal. I så fall ska parterna ersätta den ogiltiga eller icke-bindande bestämmelsen med bestämmelser som är giltiga och bindande och som i största möjliga utsträckning har samma verkan som den ogiltiga eller icke bindande bestämmelsen, med hänsyn till innehållet och syftet med denna överenskommelse. Eventuella meddelanden till dig ska lämnas till dig via Hämtaplattformen eller ges till dig via e-postadressen eller den fysiska du ger till Hämta under registreringsprocessen. Rubriker är endast avsedda för referensändamål och definierar inte, begränsar, tolkar eller beskriver omfattningen eller omfattningen av sådant avsnitt. Orden "inkludera", "inkluderar" och "inklusive" anses vara följd av orden "utan begränsning". En parts underlåtenhet att agera med avseende på ett brott av den andra parten utgör inte ett upphävande av partens rätt att agera med avseende på senare eller liknande överträdelser. I detta avtal anges hela förståelsen och överenskommelsen mellan dig och Hämta med avseende på ämnet och ersätter alla tidigare överenskommelser och avtal mellan parterna, antingen muntliga eller skriftliga.

Om du har några frågor angående Hämtaplattformen eller tjänsterna, vänligen kontakta oss via hamta@blekingetrafiken.se.

 

********************************************************

Hämta Sekretesspolicy

I denna sekretesspolicy berättar vi vilken information vi får från Hämtas Samåkare och Förare, och hur vi använder den för att ansluta Samåkare till Förare och fortsätta att förbättra våra tjänster samt dina rättigheter.

Omfattning av denna sekretesspolicy

Hämta ("Hämta", "vi", "vår" och/eller "oss") värderar integriteten hos personer som använder vår ansökan, webbplatser och relaterade tjänster (gemensamt "Hämtaplattformen"). Denna sekretesspolicy ("Sekretesspolicy") förklarar hur vi samlar in, använder och delar information från Hämtas Samåkare ("Samåkare"), som består av både Hämta förare ("Förare") och Hämta-drivrutiner (inklusive drivrutiner) ”). Utöver sekretesspolicy är din användning av Hämta också föremål för våra användarvillkor (blekingetrafiken.se). 

Information vi samlar in

A. Information du ger oss

Registreringsinformation. När du registrerar dig för ett Hämta-konto, ger du oss ditt namn, e-postadress och telefonnummer och som Användare ger du också Hämta information om körningar eller samåkningar, tidpunkter för dessa och annan relevant information. Denna information delas med andra Användare.

Kommunicering. Om du kontaktar oss direkt kan vi få ytterligare information om dig. När du till exempel kontaktar vår support hamta@blekingetrafiken.se tar vi emot ditt namn, e-postadress, telefonnummer, innehållet i ett meddelande eller bilagor som du kan skicka till oss och annan information du väljer att tillhandahålla.

Förarinformation. Om du registrerar dig som Förare, anger du utöver den grundläggande registreringsinformationen om ditt födelsedatum, födelsedatum, fordonsinformation och i vissa fall kan vi samla ytterligare liknande information.

B. Information vi samlar när du använder Hämtaplattformen

Platsinformation. Hämta handlar om att matcha Samåkare och Förare. För att göra detta måste vi veta var du är. När du öppnar Hämta på din enhet tar vi emot din plats. Vi kan också samla in exakt plats för din enhet när Hämta körs i förgrunden eller bakgrunden. Om du märker vissa platser, till exempel "hem" och "arbete", får vi också den informationen.

Din platsinformation är nödvändig för bästa matchning i Hämta. Vid behov kan vår säkerhetsavdelning använda och dela platsinformation med räddningstjänst och myndigheter i säkerhetssyfte.

Enhetsinformation. Hämta tar emot information från användarnas enheter, inklusive IP-adress, webbläsartyp, version av operativsystem, telefonbärare och tillverkare, applikationsinstallationer, enhetsidentifierare, identifierare för mobilannonsering och push-meddelandetecken. Vi samlar mobilsensordata från drivrutiner (t.ex. hastighet, riktning, höjd, acceleration eller retardation) för att förbättra platsnoggrannheten och analysera användningsmönster.

Användningsinformation. För att hjälpa oss att förstå hur du använder Hämtaplattformen och för att hjälpa oss att förbättra den, får vi automatiskt information om dina interaktioner med Hämtaplattformen, som de sidor eller annat innehåll du ser, dina åtgärder inom Hämta, datum och tidpunkter.

Cookies och liknande. Vi samlar in information genom att använda "cookies", spårningspixlar och liknande teknik för att förstå hur du navigerar i Hämta, för att förstå vilket innehåll som är intresserar Användare och för att spara dina inställningar. Cookies är små textfiler som webbservrar placerar på din enhet; De är utformade för att lagra grundläggande information och för att hjälpa webbplatser och appar att känna igen din webbläsare. Vi kan använda både sessionskakor och ihållande cookies. En sessionskaka försvinner när du stänger webbläsaren. En beständig cookie kvarstår när du stänger webbläsaren och kan nås varje gång du använder Hämta. Du bör kontakta din webbläsare för att ändra dina cookieinställningar. Observera att om du tar bort eller väljer att inte acceptera cookies från oss, kan du missa vissa funktioner av Hämta såsom gps-position.

C. Information vi samlar in från tredje part

Tredje parts tjänster. Om du väljer att registrera dig för Hämta eller på annat sätt länka ditt Hämta-konto med en tredje parts tjänst (till exempel Facebook) kan vi få samma typ av information som vi samlar in från dig (beskrivet ovan) direkt från dessa tjänster.

Tredje part. För att trygga säkerhet och korrekthet i Hämta kan vi få ytterligare information om dig, till exempel demografisk data och vi kan kombinera den med annan information som vi har om dig.

Hur vi använder informationen vi samlar in

Vi använder den information som vi samlar in från alla användare till att:

• Ansluta Samåkare med Förare;

• Ge, förbättra, expandera och marknadsföra Hämta;

• Analysera hur Användare använder Hämta;

• Kommunicera med dig, antingen direkt eller via en av våra partners, inklusive för marknadsföring och marknadsföring.

• Anpassa Hämta-upplevelsen för dig och dina vänner och kontakter;

• Skicka textmeddelanden;

• Ge dig kundsupport

• Hitta och förebygga bedrägerier och brottslighet

• För åtgärdande av brister, säkerhetsproblem, tvister mellan Användare, och förfrågningar från myndigheter.

Hur vi delar informationen vi samlar in

A. Dela mellan användare

Dela mellan Samåkare och Förare. Samåkare och Förare som har matchats för en åktur kan se grundläggande information om varandra, till exempel namn och all information som de har lagt till i sina profiler.

B. Delning mellan Hämta och tredje part

API och Integration Partners. Om du ansluter till Hämtaplattformen genom en integration med en tredjepartstjänst kan vi dela information om din användning av Hämtaplattformen med den tredje parten. Vi kan dela din information med våra tredje part för att få ytterligare information om dig. Vi kan också dela din information med tredjepartspartners för att skapa erbjudanden som kan vara av intresse för dig. Om du använder Hämta kan Användare som har matchats med dig se ditt namn och all information du har lagt till i din profil.

Tjänsteleverantörer. Vi arbetar med tredjepartsleverantörer för att utföra tjänster på vårt uppdrag i enlighet med ditt Avtal med Hämta, och vi kan dela din Information Hämta har tillgång till enligt detta Avtal med sådana tredjepartsleverantörer.

Annan delning. Vi kan dela din information med tredje part i följande fall:

• Vid förhandlingar eller i samband med en förändring av företagskontroll som omstrukturering, fusion eller försäljning av våra tillgångar;

• Om en myndighet el domstol el liknande begär information och vi anser att upplysningar är nödvändiga eller lämpliga för att följa lagar, förordningar eller en rättslig process.

• Till brottsbekämpande myndigheter eller tredje parter om vi tror det är nödvändigt för att skydda Hämta, egendom eller säkerhetsintressen;

• Med våra försäkringspartners att hjälpa till att avgöra och ge relevant täckning vid en händelse.

• Att ge information om användningen av Hämta till potentiella affärspartners i aggregerad eller avidentifierad form som inte rimligen kan användas för att identifiera dig, och

• i andra fall när du samtycker till delningen.

Dina val

E-postabonnemang. Du kan alltid avregistrera från vår e-postkommunikation, men vi kommer fortfarande att skicka meddelanden om din kontoanvändning av Hämta.

Pushmeddelanden. Du kan välja bort att ta emot push-meddelanden via enhetens inställningar. Observera att om du väljer att ta emot push-meddelanden kan det påverka din användning av Hämtaplattformen (t.ex. att ta emot en anmälan om att din resa har anlänt).

Profilinformation. Användare och Hämta kan alltid se följande information, ditt namn, e-postadress och telefonnummer, information om körningar eller samåkningar, tidpunkter för dessa och annan information relevant för utförande av Tjänster.

Platsinformation. Du kan hindra din enhet från att dela platsinformation när som helst via enhetens inställningar.

Redigering och åtkomst till din information. Du kan granska och redigera viss kontoinformation genom att logga in på dina kontoinställningar och profil. Om du vill avsluta ditt Hämta-konto måste du kontakta hamta@blekingtrafiken.se. Om du väljer att säga upp ditt konto, avaktiverar vi det för dig, inom sju (7) dagar.

Dina rättigheter

Du har rättigheter som du kan begära att vi ska genomföra rörande den information vi hanterar om dig. Dessa är:

a) rätt till tillgång – du har alltid rätt att få veta vilken information vi har samlat in om dig, varför vi har samlat in den, om vi har delat den med någon annan och hur länge vi sparar dem. Du kan begära tillgång genom ett formulär på vår hemsida, genom att kontakta kundtjänst eller skicka ett mejl till hamta@blekingetrafiken.se. Vi kan neka en begäran som är oseriös eller förargelseväckande, äventyrar andras integritet, är extremt opraktisk eller som avser åtkomst som inte krävs av lokal lagstiftning.

b) rätt till rättelse – har vi fått felaktiga uppgifter om dig eller om du vill komplettera dem kan du begära att vi ska rätta uppgifterna eller lägga till den information du ger oss utan onödigt dröjsmål.

c) rätt att ta tillbaka ditt samtycke – har du lämnat ditt medgivande för att vi ska få behandla din information för ett visst syfte kan du alltid ta tillbaka detta. Vi slutar då att behandla din information på detta sätt men sparar den information som behandlats innan du tog tillbaka ditt samtycke. Du kan begära att vi ska ta bort alla dina uppgifter om du anser att de inte längre är nödvändiga eller du anser vi hanterat dem olagligt eller liknande. Vi prövar i så fall frågan. Gör vi bedömningen att uppgifterna fortfarande får behandlas kommer vi i dessa fall inte ta bort dem. Du kan i sådant fall föra frågan vidare till tillsynsmyndigheten.

d) rätt att invända – behandlar vi personuppgifter på ett sätt som du motsätter dig kan du invända mot behandlingen om uppgifterna är insamlade med grund i allmänt intresse eller för att de är insamlade på ett berättigat intresse. Observera att om du har lämnat ditt medgivande (samtycke) till behandlingen kan du inte invända mot den. Du kan däremot alltid ta tillbaka ditt samtycke.

e) rätt att begära begränsning – du har rätt att begära att vi ska begränsa användningen av dina uppgifter. Det kan vara att du vill att detta ska ske för att du tycker uppgifterna inte är korrekta, att vi hanterar dem olagligt, att de inte behöver hanteras av oss eller du har invänt enligt ovan. Under tiden vi prövar om dina uppgifter får fortsätta behandlas eller inte förhindrar begräsningen oss från att göra något annat än att lagra dina uppgifter om vi inte har ditt samtycke till något annat. Vi informerar dig innan vi avslutar begränsningen.

f) rätt till radering – på vissa grunder har du rätt att begära att vi ska sluta behandla information om dig och radera denna från våra system. Vi raderar all information om det inte finns nödvändiga skäl som gör att vi måste fortsätta behandla viss information om dig. Denna information raderar vi i så fall inte.

g) rätt till dataportabilitet – innebär att du har rätt att få en kopia av dina uppgifter överförda till någon annan. Vi genomför överföringen så länge uppgifterna lagras hos oss digitalt och det är tekniskt möjligt, du får dock alltid ett läsbart register du kan överföra på egen hand.

Bevarande av uppgifter

Vi vidtar rimliga åtgärder för att säkerställa att vi endast bevarar information om dig så länge som det är nödvändigt för att kunna fullgöra de syften som beskrivs i denna policy eller lagringen tillåts genom lag.

Andra

Datasäkerhet. Vi är engagerade i att skydda data behandlad i Hämtaplattformen. Trots att vi vidtar rimliga försiktighetsåtgärder för att skydda dina uppgifter, kan inga säkerhetsåtgärder vara 100% säkra, och vi kan inte garantera säkerheten för dina uppgifter.

Barnens integritet. Hämta är inte riktat till barn och vi samlar inte medvetet personuppgifter från barn under 13 år. Om vi ​​upptäcker att ett barn under 13 år har gett oss personuppgifter, kommer vi att vidta åtgärder för att radera den informationen. Om du tror att ett barn under 13 år har gett oss personuppgifter, ombeds du kontakta hamta@blekingetrafiken.se.

Ändringar i vår sekretesspolicy. Vi kan göra ändringar i denna sekretesspolicy från tid till annan. Om vi ​​gör några väsentliga förändringar kommer vi att meddela dig via Hämtaplattformen, via e-post eller annan kommunikation. Vi uppmanar dig att läsa denna sekretesspolicy regelbundet för att hålla dig uppdaterad om våra sekretesspraxis. Så länge du använder Hämta godkänner du denna sekretesspolicy och alla uppdateringar vi gör i denna.

Kontaktinformation. Kontakta oss när som helst med några frågor eller kommentarer om denna sekretesspolicy, din personliga information, vår användning och delningspraxis eller dina samtyckesval genom att kontakta vår support, hamta@blekingetrafiken.se. Om du vill framföra klagomål på hur vi har hanterat dina personuppgifter har du även rätt att framföra dessa direkt till den aktuella tillsynsmyndigheten i ditt land.