Allmänna villkor

Resevillkoren för kollektivtrafiken i södra Sverige gäller för resor med Blekingetrafiken, Skånetrafiken, Hallandstrafiken, Länstrafiken Kronoberg och Jönköpings Länstrafik.

Resevillkorens tillämpning

1.1

Dessa resevillkor, tillsammans med gällande taxor, gäller, om inte annat framgår av 1.3-1.4 nedan, för Resor med Blekingetrafiken, Hallandstrafiken, Jönköping Länstrafik, Kalmar Länstrafik, Länstrafiken Kronoberg och Skånetrafiken. Resevillkoren gäller vidare för resor med Öresundståg med Västtrafik. Resevillkoren reglerar de olika frågor som kan uppkomma mellan Trafikhuvudmännen och deras Resenärer i samband med Resor mellan och inom Sydlänen.

1.2

Dessa resevillkor kompletterar svensk lag (2015:953) om kollektivtrafikresenärers rättigheter giltiga för kollektivtrafikresor inom Sverige där trafiktjänstens längd är kortare än 150 km. Vid Resor med tåg tillämpas även Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1371/2007 av den 23 oktober 2007 om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer. Artiklarna 7, 8.1, 10.1, 10.4 och 15-18 i tågpassagerarförordningen tillämpas dock inte på inrikes trafiktjänster som har en sträckning som är kortare än 150 km. Vid Resor med buss tillämpas även Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 181/2011 av den 16 februari 2011 om passagerares rättigheter vid busstransport. Artiklarna 3, 4.1, 5, 6, 8 och 19-23 i busspassagerarförordningen ska även tillämpas på sådana trafiktjänster som anges i artikel 2.1 i förordningen som har en sträckning som är 150 km eller längre.

1.3

a) Resevillkoren kan kompletteras eller ersättas av respektive Trafikhuvudmans särskilda resevillkor för Resor inom respektive län. Där avvikelse förekommer finns hänvisning i dessa resevillkor.
b) Resor med Resplus-biljett omfattas av särskilda resevillkor och köpvillkor, se oresundstag.se
c) För Resor köpta i Skånetrafikens nya prismodell gäller särskilda resevillkor, se skanetrafiken.se

1.4

Resevillkoren gäller inte för: a) Resor med Öresundståg över Öresundsbron avseende den del av Resan som sker danskt territorium, för vilken annan dansk trafikansvarigs resevillkor gäller, samt
b) den del av Resan som avser båt mellan Helsingborg och Helsingör samt Landskrona och Ven där rederiets resevillkor gäller, samt
c) Resor med Skärgårdstrafiken i Kalmar län, samt
d) Resor med Visingsöfärjan i Jönköpings län, samt
e) Resor med förbeställda sjukresor, färdtjänstresor och Resor med riksfärdtjänst

Definitioner

2.1

Med ”Resa” avses en transport som en Resenär och en och flera transportörer har ingått avtal om. Om det har ingåtts ett avtal som ger resenären rätt till en eller flera transporter som inte närmre har specificerats, krävs för att det ska vara fråga om en Resa också att resenären särskilt har inrättat sig efter den aktuella transporten.

2.2

Med ”Resenär” avses en person som har ett Giltigt Färdbevis och som reser, eller har för avsikt att Resa, med en eller flera av Trafikhuvudmännen.

2.3

Med ”Barn” avses Barn fram till den dag de fyller sju (7) år. Se vidare 3.2.

2.4

Med ”Barn/ungdom” avses resenärer från fyllda sju (7) år till den dag de fyller tjugo (20) år (vid resor över Öresund till den dag de fyller sexton (16) år). Se vidare 3.2.

2.5

Med ”Färdbevis” avses biljetter och resekort.

2.6

Med ”Giltigt Färdbevis” avses Färdbevis utfärdat eller godkänt av Trafikhuvudman, medfört vid varje Resa, korrekt laddat, validerat och viserat, samt beträffande viss trafik kompletterat med laddnings-, aktiverings- eller inspektionskvitto.

2.7

Med ”Sydlänen” avses Trafikhuvudmännens län, dvs. Blekinge län, Hallands län, Jönköpings län, Kalmar län, Kronobergs län, Skåne län samt, endast vid resor med Öresundståg med Västtrafik, Västra Götalands län.

2.8

Med ”Trafikhuvudman”/”Trafikhuvudmännen” avses i pluralformen Blekingetrafiken, Hallandstrafiken, Jönköpings Länstrafik, Kalmar Länstrafik, Länstrafiken Kronoberg, Skånetrafiken och Västtrafik gemensamt. I singularform avses en av dessa. I begreppet ”Trafikhuvudman” inkluderas även den firma, person eller företag som utför det aktuella trafikuppdraget.

2.9

Med ”Trafiktjänsteman” avses förare, ombordpersonal, kontrollanter eller kundservicepersonal som bär uniform eller märke eller på något annat sätt tydligt visar att hen är Trafik-tjänsteman.

2.10

Med ”Försening” avses tidsskillnaden mellan den tidpunkt då en Resenär skulle ha anlänt till slutdestinationen enligt den offentliggjorda tidtabellen och Resenärens verkliga, eller förväntade, ankomsttid.

Linjesträckning, tidtabeller, taxor

3.1

Trafikhuvudmännen fastställer från tid till annan linjesträckning, tidtabell och taxor och förbehåller sig rätten att ändra dessa. Tillfälliga förändringar i tidtabellen kan också förekomma t.ex. vid banarbeten, vägarbeten, större evenemang etc. Vid var tid gällande linjesträckning, tidtabeller och taxor finns angivna på respektive Trafikhuvudmans hemsida.

3.2

Taxan bestäms av Resenärens Färdbevis och ålder. Vid tveksamhet om ålder ska legitimation kunna uppvisas. I annat fall betalas vuxenavgift. Två (2) Barn under sju (7) år får Resa gratis (undantaget platsreservationsavgift) med Resenär som har Giltigt Färdbevis för vuxen. Ytterligare barn under sju (7) år eller ensamåkande barn under sju (7) år betalar avgift för Barn/ Ungdom. Lokala avvikelser förekommer i Skåne, Hallands län samt vid Resa med Öresundståg inom Västtrafiks område – se Skånetrafikens, Hallandstrafikens samt Västtrafiks hemsida.

3.3

Periodkort för Studerande anses enligt 3.2 vara ett Giltigt Färdbevis för vuxen.

Färdbevis

4.1

Ett Giltigt Färdbevis är en bekräftelse på ett avtal mellan Trafikhuvudmännen och deras Resenärer, där dessa resevillkor ingår.

4.2

Resenären ansvarar för att, under hela Resan, kunna uppvisa ett Giltigt Färdbevis.

4.3

Giltigheten för Färdbevis varierar beroende på Resans längd och omfattar angivna zoner eller områden, i angiven riktning.

4.4

Uppehåll under Resan, och övergång, får göras inom Färdbevisets giltighetstid. Påstigning på sista färdmedlet ska ske inom giltighetstiden. Om ingen förbindelse till Resans slutdestination finns inom giltighetstiden har Resenären rätt att slutföra sin Resa med nästföljande anslutande förbindelse till slutdestinationen. Lokal avvikelser förekommer i Jönköpings län – se Jönköpings Länstrafiks hemsida.

4.5

Vid vissa Resor måste laddnings-, aktiverings- eller inspektionskvitto kunna uppvisas tillsammans med resekort med period eller kvitto tillsammans med reskassa, se vidare respektive Trafikhuvudmans hemsida.

4.6

Mobilbiljett ska, för att räknas som Giltigt Färdbevis, vara köpt och i förekommande fall aktiverad före ombordstigning. Resenären ansvarar för att mobilbiljett kan viseras under hela Resan.

4.7

Resekort med period gäller för Resa inom för kortet angivna zoner och områden. Vid delbetalning, kontant eller med resekort med reskassa, av Resa som är längre än giltigheten för rese- kortet med period, erläggs avgift från och med sista zonen på kortet. För Resa i motsatt riktning erläggs avgift till och med första zonen på kortet. Lokala avvikelser förekommer i Blekinge län, Jönköpings län samt vid Resa med Öresundståg inom Västtrafiks område – se Blekinge- trafikens, Jönköpings Länstrafiks samt Västtrafiks hemsida.

4.8

Färdbevis kan köpas på Trafikhuvudmännens försäljningsställen. Biljett kan i vissa fall även köpas i anslutning till Resan i biljettautomater, appar eller, då möjlighet till köp ombord finns, på fordon. I de fall det är möjligt att köpa biljett med kontanter ombord är Trafiktjänsteman inte skyl- dig att växla mer än 100 kronor. För mer information om betalsätt i respektive län – se respektive Trafikhuvudmans hemsida.

4.9

Där möjlighet till köp ombord på fordon finns, kan ombordpris förekomma. Ombordpris på tåg uttas dock inte av Resenär som p.g.a. funktionsnedsättning, tekniskt fel på biljettautomat eller avsaknad av automat/ försäljningsställe inte kunnat lösa Giltigt Färdbevis före ombordstigning.

4.10

I kompletteringstrafik, närtrafik och övrig trafik utan elektronisk biljettutrustning kan biljett inte lösas med reskassa på resekort.

Kontroll, tilläggsavgift samt missbruk och spärr av tjänst

4.11

Den som inte kan visa Giltigt Färdbevis vid kontroll, ska, enligt lag (SFS 1977:67) om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik, betala en tilläggsavgift om f.n. 1000 kronor utöver avgiften för biljett. Lokal avvikelse förekommer i Västra Götalands län – se Västtrafiks hemsida.

4.12

Trafikhuvudmännen har rätt att när som helst under en Resa kontrollera att Resenären har ett Giltigt Färdbevis. Resenären är vid en kontroll skyldig att för Trafiktjänsteman visa upp, eller lämna över, Giltigt Färdbevis tillsammans med eventuella kompletterande handlingar t.ex. ID och studentlegitimation. I de fall sådana handlingar inte kan uppvisas har Trafik- huvudmännen rätt att utställa tilläggsavgift.

4.13

Resenär, vars Giltiga Färdbevis eller kompletterande handlingar, t.ex. studentlegitimation, är registrerat i mobiltelefon, är skyldig att tillfälligt överlämna sin mobiltelefon till Trafiktjänsteman, om Trafiktjänstemannen bedömer det vara nödvändigt för att kunna utföra kontrollen. Resenär ansvarar för att mobilbiljett samt kompletterande handlingar kan viseras under hela Resan. Se vidare 4.6.

4.14

Trafiktjänsteman, som utför kontroll av Färdbevis, har rätt att omhänderta Färdbevis om det finns misstanke om att Färdbevis blivit förfalskat, manipulerat eller om det finns något annat skäl att ifrågasätta Färdbevisets giltighet. Trafikhuvudman har rätt att spärra användare från att köpa Färdbevis i mobilen om det finns misstanke om att tjänsten missbrukas eller har använts på ett otillåtet sätt. Resenär kan också spärras från att köpa Färdbevis i mobilen av tekniska eller säkerhetsmässiga skäl för att skydda Trafikhuvudmannen eller andra parter. Trafikhuvudman har rätt att spärra Resekort om det finns misstanke om att tjänsten missbrukas eller har använts på ett otillåtet sätt. Som missbruk räknas alla typer att bedrägerier, biljettdelning, falska köp eller falska uppgifter. Vid missbruk kan biljetter komma att makuleras. Missbruk kan komma att polisanmälas av Trafikhuvudmannen.

4.15

Tilläggsavgift kan även uttas om Resenär medfört cykel i fordon i strid mot vad som anges i dessa resevillkor. Resenär med otillåtet medförd cykel kan avvisas och cykel, som ingen gör anspråk på, omhändertas genom Trafiktjänstemannens försorg.

4.16

Resande som nekar att lösa biljett eller betala tilläggsavgift kan komma att avvisas från färdmedlet av en Trafiktjänsteman som utför kontroll.

Återköp och frånträdande av avtal om köp av periodbiljett

4.17

Generellt lagstadgad ångerrätt, enligt Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, är inte tillämplig på avtal som avser transporter av personer, varför köp av Trafikhuvudmännens olika biljetter inte medför någon generell ångerrätt. Särskilda regler gäller för 30-dagarsbiljetter, se 4.20.

4.18

För mer information kring återköp – se respektive Trafikhuvudmans hemsida.

4.19

För Färdbevis inhandlade via internet gäller separata köpvillkor, se villkoren för respektive Trafikhuvudmans webbshop och andra aktuella försäljningskanaler via internet.

4.20

Period på resekort kan, mot en avgift som tillämpas av respektive Trafikhuvudman, återköpas före första giltighetsdatum. Period på resekort med påbörjad giltighetsperiod kan återköpas enligt särskild avräkning som tillämpas av respektive Trafikhuvudman. Lokala avvikelser förekommer i Kalmar län samt i Jönköpings län – se Kalmar Länstrafiks och Jönköpings Länstrafiks hemsida.

4.21

Resenären får frånträda köp av en period på resekort, om Trafikhuvudmännens trafikutbud ändrats efter köpet på så sätt att det avviker från vad Resenären med fog har kunnat förutsätta vid köpet och avvikelsen är av väsentlig betydelse för Resenären. Om en Resenär frånträder köp av en period på resekort, har Resenären rätt till återbetalning av den del av biljettpriset som avser tiden efter frånträdandet samt eventuell erlagd avgift för kortet. I de fall Resenär önskar frånträda köp av period på resekort ska kortet återlämnas till den Trafikhuvudman som sålt Resenärens kort. Eventuell kvarvarande saldo på reskassa överförs till nytt kort. Eventuell avgift för nytt resekort betalas av Resenären.

Ersättning vid försening

5.1

Vid försening eller inställd avgång har Resenär rätt till prisavdrag eller ersättning för annan transport – se vidare information om Förseningsersättning på respektive Trafikhuvudmans hemsida.

5.2

Vid krav på ersättning för annan transport vid försening eller prisavdrag vid försening ska reklamation ske till den Trafikhuvudman som sålt aktuellt Färdbevis.

5.3

Om Färdbevis sålts av annan än Trafikhuvudman, ska reklamation ske till den Trafikhuvudman som är verksam på den avreseort där Resan började.

5.4

Reklamation ska ske inom skälig tid. Omständigheter av personlig natur som sjukdom, vistelse på annan ort eller liknande är av betydelse för bestämmande av om resenären, har reklamerat inom skälig tid. En reklamation som lämnas inom 2 månader efter det att Resan avslutades eller skulle ha avslutats, ska dock alltid anses ha lämnats i rätt tid.

Allmänna föreskrifter för resan

6.1

Resenär är skyldig att följa bestämmelserna i Ordningslagen (1993:1617) och från tid till annan tillämplig lagstiftning och särskilt utfärdade föreskrifter. Detsamma gäller beträffande Trafiktjänstemans anvisningar och tillsägelser. Den som inte rättar sig efter dessa riskerar att bli av- visad från fordonet och därmed förlora rätten till Resa och återbetalning av avgift för Färdbevis.

6.2

Person som är berusad, person som medför egendom som anges i punkt 6.16 nedan, eller person som uppträder på ett sådant sätt att det kan misstänkas att personen kommer att störa ordningen eller på annat sätt äventyra säkerheten i trafiken, kan nekas påstigning.

6.3

På- och avstigning får normalt endast ske vid station eller hållplats. Om på- och avstigning måste ske vid annan plats ska Trafiktjänstemans anvisningar följas. När ett fordon är i rörelse får man inte stiga på eller av fordonet och inte heller öppna dörrarna. Dörrar på väg att stängas får inte hindras eller öppnas med våld.

6.4

Buss i linjetrafik gör uppehåll vid hållplats för på- och avstigning om Resenär i god tid anmält sin avsikt att stiga av eller om person befinner sig på hållplats i tydlig avsikt att följa med. Buss kan passera hållplatsen utan att stanna för påstigning om bussen är fullsatt eller på order av trafikledningen.

6.5

I fordon eller på stationer, perronger eller hållplatser inom Trafikhuvudmännens områden är det förbjudet att röra vid manöver- och signalanordningar, missbruka larmanordning, nödöppnare, räddningsutrustning eller liknande, eller på annat sätt hindra trafiken.

6.6

Medhavda alkoholhaltiga drycker får inte drickas på Trafikhuvudmännens fordon.

6.7

Rökning samt nyttjande av e-cigarett är inte tillåten på Trafikhuvudmännens fordon och inte heller i lokaler, väderskydd, perronger eller andra utrymmen, belägna inomhus, utomhus eller under jord, som är avsedda att användas av den som reser med Trafikhuvudmännen.

6.8

Förtäring av medhavda matvaror ska ske på ett sådant sätt att obehag inte uppstår för andra Resenärer och att skada på Trafikhuvudmännens eller andra Resenärers egendom inte upp- kommer. För sådan skada ansvarar Resenären. Lokala avvikelser för bussresor förekommer i Hallands och Blekinge län - se Hallandstrafikens respektive Blekingetrafikens hemsida.

6.9

Radio, musikspelare, mobiltelefoner, musikinstrument e.d. får inte användas under Resa på sådant sätt att Trafiktjänsteman eller annan Resenär störs eller besväras.

6.10

Filmning eller fotografering i kommersiellt syfte, försäljning, intervjuer, reklamutdelning e.d. är förbjuden på fordon utan särskilt tillstånd från Trafikhuvudmännen.

6.11

Rullskridskor, inlines, skateboards, hoverboard eller liknande får av säkerhetsskäl inte användas vid Resa med Trafikhuvudmännens fordon.

6.12

Tysta avdelningar, som kan förekomma i vissa fordon och i viss trafik, ska respekteras.

6.13

Då sittplats är försedd med säkerhetsbälte ska detta användas under färd.

Handbagage

6.14

Handbagage, väska eller föremål, av skäligt omfång som lätt kan bäras av och på fordonet av den resande, får medföras utan kostnad. Handbagage ska förvaras under stol, i knät, på bagagehylla eller på annan i fordonet anvisad plats, utan olägenhet för annan Resenär. Handbagage får inte placeras på sittplatser eller så att utrymningsvägar blockeras. Av säker- hetsskäl får tyngre Handbagage, eller Handbagage som sticker ut från hyllan, inte placeras på bagagehylla. Se även Cykel 6.18.

6.15

Som handbagage får inte medföras:

a) farligt gods, såsom explosiva och brandfarliga föremål och vätskor samt giftiga, smittbärande och frätande ämnen,
b) skjutvapen, om inte slutstycket eller annan vital del avlägsnas och förvaras skild från vapnet,
c) andra föremål som kan medföra besvär eller obehag för andra Resenärer eller som kan förorsaka skada,
d) levande djur, med undantag för vad som anges nedan under avsnittet om Sällskapsdjur m.m.

6.16

Trafiktjänsteman ansvarar för säkerheten ombord på fordonet och kan av säkerhetsskäl neka ombordstigning om handbagaget inte uppfyller kraven under punkt 6.14.

Cykel

6.17

Cykel kan, i mån av plats, tas med på tåg mot uppvisande av Giltig färdbevis för cykel (för tandemcykel krävs två färdbevis). Lokala avvikelser förekommer i Västra Götalands län och Blekinge län – se Västtrafiks och Blekingetrafikens hemsida.

a) En (1) konventionell cykel (gäller även elcykel) eller, ståhjuling (Segway) eller elscooter/elsparkcykel/kickbike per Resenär tas med på Öresundståg, Pågatåg samt Krösatåg.
b) En (1) tandemcykel per Resenär tas med på Öresundståg och Pågatåg.
c) En (1) varucykel, trehjulig vuxencykel eller cykelkärra per Resenär tas med på Öresundstågen mellan stationerna Malmö Hyllie och Tårnby (Danmark).

6.18

Små barncyklar utan cykelkedja räknas som handbagage och får tas med utan kostnad. Detsamma gäller för hopfällbar cykel, hopfällbar elscooter/elsparkcykel/kickbike med eller utan sadel samt mikrobike förutsatt att de är maximalt hopfällda.

6.19

Cyklar ska placeras i särskilt markerat utrymme och förankras med särskild fastsättningsanordning om sådan finns.

6.20

Cykel får inte tas med på stadsbuss eller när trafik körs av taxi.

6.21

Ståhjuling(Segway) samt elscooter/elsparkcykel/kickbike får inte tas med på buss.

6.22

För närmre information angående cyklar på regionbuss hänvisas till respektive Trafikhuvudman. Se respektive Trafikhuvudmans hemsida.

Barnvagn

6.23

I mån av plats får barnvagn tas med kostnadsfritt i för detta ändamål avsett utrymme. Barnvagnen ska låsas med broms. När fastsättningsanordning för barnvagn finns ska denna användas.

6.24

Barnvagn får inte placeras så att Resenär hindras eller att utrymningsväg blockeras.

6.25

För barnvagn som uppenbart används till annat ändamål än transport av barn ska betalas en avgift som motsvarar en cykelbiljett.

Sällskapsdjur mm

6.26

Två (2) hundar eller andra Sällskapsdjur per Resenär, som kan tas med utan olägenhet för annan Resenär, får tas med vid Resa utan kostnad, och ska färdas i avsett och särskilt markerat utrymme i fordonet alternativt enligt Trafiktjänstemans anvisningar. Sällskapsdjur ska under Resa vara kopplat eller förvaras i för ändamålet avsedd väska eller bur. Sällskapsdjur får inte placeras på sittplatser. När Resa körs med taxi gäller särskilda regler – kontakta respektive Trafikhuvudman för information.

6.27

Resenär med Sällskapsdjur ansvarar för detta, och riskerar att bli avvisad eller nekad påstigning, om Sällskapsdjuret bedöms vara störande för annan Resenär eller Trafiktjänsteman.

6.28

Ledarhund samt servicehund för personlig hjälp åt resande får tas med utan kostnad och, vid behov, färdas med Resenär på valfri plats i fordonet.

6.29

Vid Resa över Öresund får mindre sällskapsdjur som transporteras i lämplig bur eller väska medföras utan kostnad. Väskan får inte vara större än 100x60x30 cm. För större hundar och an- dra sällskapsdjur betalas en avgift som motsvarar en enkelbiljett för Barn/ungdom. Rese-när får medföra högst en (1) hund eller sällskapsdjur för vilken avgift betalas. Särskilda bestämmelser gäller för införsel av djur, se www.sjv.se.

Resenärens ansvar

6.30

Resenär ska själv ha uppsikt över sina väskor, cykel, barnvagn, rullstol, sällskapsdjur eller annat medfört handbagage. Resenären ansvarar själv för skador på eller stöld av Hand- bagage, liksom för skador som Handbagaget förorsakar fordonet, Trafiktjänsteman, annan Resenär eller annan Resenärs egendom.

6.31

För den händelse någon Trafikhuvudman skulle bli ersättningsskyldig mot annan Resenär eller annan tredje person för skada som orsakats av medfört handbagage enligt ovan, ska den Rese- när som medfört handbagaget i fråga hålla Trafikhuvudmannen skadeslös för sådan kostnad.

Hittegods

6.32

Hittegods ska överlämnas till Trafiktjänsteman, Trafikhuvudman eller till annan som Trafikhuvudmannen hänvisar till, utan krav på ersättning.

Särskild service till personer med funktionsnedsättning

7.1

Resenär med funktionsnedsättning har rätt till kostnadsfri assistans av Trafiktjänsteman i sam- band med betalning av Resa på tåg eller buss. Resenär med funktionsnedsättning har rätt att, utan tillägg, köpa biljett ombord på tåg.

7.2

Resenär med funktionsnedsättning har rätt till kostnadsfri assistans av Trafiktjänsteman under Resa ombord på tåg eller buss samt vid på- och avstigning. Assistansen omfattar även hjälp med max 2 (två) handbagage som tillsammans väger max 20 kilo.

7.3

Om behov av ledsagning finns till och från tåg, vid byte av tåg eller övergång mellan tåg och buss på station ska denna bokas hos aktuell Trafikhuvudman på avreseorten mellan 2-24 timmar före avgång. Kontakta respektive Trafikhuvudman för mer information. Lokal avvikelse förekommer i Skåne län – se Skånetrafikens hemsida.

7.4

Resenären ska själv kontakta Trafiktjänsteman ombord vid behov av assistans, samt även upp- lysa Trafiktjänsteman i de fall ledsagning är bokad vid byte respektive ankomst.

7.5

Resenär, som har beställt ledsagning, ska komma till anvisad plats vid den tidpunkt som avtalats med Trafikhuvudmannen. Om ingen tidpunkt avtalats ska Resenären komma till den anvisade platsen senast 15 minuter före offentliggjord avgångstid.

7.6

I mån av plats får rullstol, rullator och annat likvärdigt förflyttningshjälpmedel medtas kostnads- fritt, under förutsättning att hjälpmedlet är maximalt 70 cm brett, 120 cm långt och väger maxi- malt 300 kg inklusive Resenär. Elrullstol med styre (elscooter) får endast medföras på tåg.

7.7

Under Resa ska rullstolen placeras på anvisad plats och låsas med broms. På buss med särskilt ryggstöd ska rullstolen vara vänd med ryggen mot färdriktningen. Under Resa får Resenär fär- das sittande i rullstol.

7.8

När fastsättningsanordning för rullstol eller annat förflyttningshjälpmedel finns, ska denna an- vändas av Resenären under hela Resan. Trafiktjänsteman ska tillse att rullstol spänns fast då utrustning för detta finns.

7.9

Närmare information för personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet avseende möjlighet att Resa, gällande trafiktjänsternas tillgänglighet och om förutsättningarna för att kunna ta sig in i och ut ur fordon kan fås via respektive Trafikhuvudman.

Övriga ansvarsfrågor

Person- och sakskada

8.1

Ansvaret för person- och viss sakskada som uppkommer i Trafikhuvudmännens trafik finns reglerat i Järnvägstrafiklagen, Trafikskadelagen, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 181/2011 av den 16 februari 2011 om passagerares rättigheter vid busstransport samt Europa- parlamentets och rådets förordning (EG) nr 1371/2007 av den 23 oktober 2007 om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer.

Allmän ansvarsbegränsning

8.2 Utöver ansvaret för försening och vissa person- och sakskador enligt dessa allmänna resevillkor, är Trafikhuvudmännens skadeståndsansvar begränsat till skador som orsakats av grov vårds- löshet från Trafikhuvudmännens sida.

Personuppgifter

9.1

För information kring hur Trafikhuvudmännen hanterar personuppgifter – se respektive Trafikhuvudmans hemsida.

Särskilda villkor för Blekinge

Villkoren nedan kompletterar "Resevillkor för kollektivtrafiken i södra Sverige". Nedanstående punkter hänvisar till aktuell punkt i "Resevillkor för kollektivtrafiken i södra Sverige" och skall således läsas tillsammans med dessa.

4.4

Vid resa inom Blekinge län är returresa tillåten inom giltighetstiden på biljetten. För returresa tas ingen hänsyn till tidsförseningar i trafiken, utan tidsangivelsen på biljetten gäller.

4.5

Vid resa inom Blekinge län behöver laddningskvitto till Resekort period inte medföras. Vid bussresa skall Resekortet reskassa och Resekortet period alltid registreras i fordonets kortläsare. Vid tågresa skall Resekort period aktiveras före ombordstigning.

4.7

Vid delbetalning, med kontanta medel eller med Resekortet reskassa, av resa inom Blekinge som är längre än giltigheten för Resekortet med period, erläggs avgift för återstående zoner.

4.18

Läsårskort som förlorats eller gått sönder ersätts efter anmälan till skolan. En särskild administrativ avgift för skolan uttas av Blekingetrafiken för erhållande av nytt Läsårskort.

6.8

Förtäring av medhavd mat och dryck ombord på linjelagd buss, förutom på Kustbussen, är förbjudet.

6.17 a)

Vid resa inom Blekinge län får i mån av plats en (1) konventionell cykel (gäller även elcykel) eller, ståhjuling (Segway) eller elscooter/elsparkcykel/kickbike per resenär tas med på Öresundståg, Pågatåg, Krösatåg och på skärgårdsbåtarna utan kostnad.

6.17 b)

Vid resa inom Blekinge län får i mån av plats en (1) tandemcykel per resenär tas med på Öresundståg, Pågatåg och skärgårdsbåtarna utan kostnad.

6.20

På buss får cykel ej medföras.

Övrigt

Dessa resevillkor gäller för resor med Blekingetrafiken, Hallandstrafiken, Jönköpings Länstrafik, Kalmar Länstrafik, Länstrafiken Kronoberg och Skånetrafiken.

Resevillkoren gäller även för länsöver- skridande resor med Öresundståg till och från Göteborg i Västtrafiks område.

Har du frågor om resevillkoren är du välkommen att kontakta oss.

Blekingetrafiken
blekingetrafiken.se
0455-569 00

Hallandstrafiken
hallandstrafiken.se
0771-33 10 30

Jönköpings Länstrafik
jlt.se
0771-44 43 33

Kalmar Länstrafik
klt.se
010-21 21 000

Länstrafiken Kronoberg
lanstrafikenkron.se
0771-76 70 76

Skånetrafiken
skanetrafiken.se
0771-77 77 77

Västtrafik
vasttrafik.se
0771-41 43 00

Dessa resevillkor gäller från 2019-07-01.