Var god acceptera Marknadsföring-cookies för att använda Google Translate.
Laddar Google Translate...
Något gick fel, testa att ladda om sidan.
En pappa och ett barn sitter ombord på en buss i kvällsmörker.

Blekingetrafikens köpvillkor

Dessa köpvillkor tillsammans med gällande priser, gäller för köp av biljetter och eventuella tilläggstjänster i Blekingetrafikens biljettsystem.

Villkorens tillämplighet

1.1.

Dessa köpvillkor (nedan Köpvillkoren), tillsammans med gällande priser, gäller för köp av biljetter och eventuella tilläggstjänster i Blekingetrafikens biljettsystem. I samband med ett köp godkänner Kund utöver Köpvillkoren även de villkor som vi hänvisar till i detta dokument. Köpvillkoren kompletteras med Resevillkor för kollektivtrafiken i södra Sverige och Särskilda villkor för Blekinge, se blekingetrafiken.se

1.2.

Blekingetrafiken har rätt att ändra villkoren utan föregående avisering. I de fall Kund har köpt en periodbiljett gäller de villkor som gällde vid köpet under hela den köpta biljettens giltighet. Vid var tid gällande villkor finns publicerade på blekingetrafiken.se och i Appen Blekingetrafiken

Definitioner

2.1.

Med ”Appen Blekingetrafiken” avses Blekingetrafikens app med detta namn, för köp av biljetter, som finns på App Store och Google Play med Region Blekinge som utgivare.

2.2.

Med rabattgrupp ”Barn/ungdom 7–19 år” erhålls fyrtio (40) procent i rabatt på samtliga biljetter vid Resa inom Blekinge.

2.3.

Med rabattgrupp ”Student” avses Kund som innehar digital studentlegitimation i form av Mecenat-kort, STUK/Studentkortet eller WeStudents-kort med studentresesymbolen i app samt giltig fotolegitimation. Denna rabattgrupp erhåller tjugofem (25) procent i rabatt på samtliga biljetter vid Resa inom Blekinge.

2.4.

Med rabattgrupp "Senior" avses Kund från fyllda 65 år eller äldre samt färdtjänstberättigad i alla åldrar. Denna rabattgrupp erhåller tjugofem (25) procent i rabatt på samtliga biljetter vid Resa inom Blekinge.

2.5.

Med ”Tillsammans” avses rabatt som gäller för minst två (2) betalande kunder på samma biljett och Resa. Rabatten erhålls automatiskt vid köp av biljett för flera kunder. Denna rabattgrupp erhåller tjugofem (25) procent i rabatt vid Resa inom Blekinge. Tillsammansrabatten kan kombineras med övriga rabatter, dock inte gällande 1: a klasstillägg som aldrig rabatteras.

Rabatter enligt ovan beskrivet gäller på ordinarie biljettutbud och inte på tillfälliga erbjudanden såsom säsongsbiljetter.

Fler definitioner finns i Resevillkor för kollektivtrafiken i södra Sverige, se blekingetrafiken.se

Köp och leverans

3.1. 

Vid köp av Blekingetrafikens resekort på blekingetrafiken.se sker leverans av resekortet 1–3 arbetsdagar efter beställning.

3.2. 

Förköpta biljetter går att aktivera i upp till ett (1) år efter köptillfället.

3.3. 

Enkelbiljett och 24-timmarsbiljett i pappersformat aktiveras automatiskt vid köp och giltighetstiden gäller från köptillfället. 

3.4. 

Kvitto för köpt biljett skickas till den e-postadress som Kund registrerat hos Blekingetrafiken.

3.5.

Giltighetstid för en värdekod är två (2) år. Outnyttjat saldo förfaller när värdekodens giltighetstid löper ut.

3.6. Ändringar och avtalstid mm.

Appen Blekingetrafiken tillhandahålls tillsvidare. Blekingetrafiken förbehåller sig rätten att när som helst sluta tillhandahålla Appen Blekingetrafiken liksom viss tjänst däri.

Kund har rätt att när som helst säga upp avtalet med Blekingetrafiken med omedelbar verkan, genom att ta bort Appen Blekingetrafiken från sin mobiltelefon.

3.7. Låna ut periodbiljett:

Kund som är registrerad på Mitt konto har möjlighet att låna ut sin periodbiljett enligt följande:

  • Låna ut en aktiv 30 dagarsbiljett max 15 gånger under giltighetstiden, max en gång per kalenderdygn, till max 5 olika andra mobilanvändare.
  • Låna ut en aktiv Sommarbiljett max 31 gånger under giltighetstiden, max en gång per kalenderdygn, till max 5 olika andra mobilanvändare.
  • Låna ut en aktiv 365-dagarsbiljett max 185 gånger under giltighetstiden, max en gång per kalenderdygn, till max 5 olika andra mobilanvändare.

Max 5 stycken biljetter kan lånas ut samtidigt. Kortast tid att låna ut en biljett är 4 timmar och den längsta resten av biljettens giltighetstid. Biljetten kan inte lämnas eller tas tillbaka i förtid. Mottagare av en lånad biljett kan återlämna biljetten först när 4 timmar har gått. När bestämd lånetid löpt ut, skickas den automatiskt tillbaka till utlånaren. Biljetter som är köpta med tillsammansrabatt kan inte lånas ut, det går inte heller att köpa tillägg till en lånad biljett.

3.8. Förlustgaranti på Blekingetrafikens Mitt konto.

Kund som är registrerad på Mitt konto i Appen Blekingetrafiken har tillgång till en förlustgaranti. Biljetter som köps när Kund är inloggad på Mitt konto blir automatiskt kopplade till Kundens konto. Biljetter som köpts före registrering på Mitt konto eller som köps när Kund inte är inloggad på Mitt konto kan Kund själv koppla till Mitt konto.

Biljetter som Kund kopplat till Mitt konto syns endast när Kund är inloggad på Mitt konto. Kund som är registrerad på Mitt konto på blekingetrafiken.se har tillgång till en förlustgaranti för biljetter som är kopplade till Blekingetrafikens resekort, vilket måste vara registrerat på Mitt konto. Kund som förlorar eller byter sin mobiltelefon alternativt förlorar sitt resekort kan föra över biljetter till annan mobiltelefon alternativt annat resekort, genom att logga in på Mitt konto på den nya mobiltelefonen respektive blekingetrafiken.se. Flytt av biljetter kan Kund göra högst två (2) gånger under en period på trettio (30) dagar. Vid flytt av biljetter kommer samtliga biljetter, även förbrukade biljetter de senaste hundra (100) dagarna före det datum flytt av biljetter sker, att flyttas till den nya enheten alternativt resekortet.

Kund kan närsomhelst välja att ta bort sitt konto, vilket då innebär att alla uppgifter, biljetter och värdekoder försvinner.

Betalning

4.1 

I Appen Blekingetrafiken görs betalning med betalkort, Swish, faktura eller värdekod.

4.2

På blekingetrafiken.se sker betalning med betalkort, faktura eller värdekod.

4.3

Vid biljettköp ombord på buss i Blekinge görs betalning med betalkort.

4.4

Biljett som köps i Blekingetrafikens biljettautomater i Blekinge betalas med betalkort eller värdekod.

4.5

Hos Blekingetrafikens ombud gäller betalmetoderna betalkort, kontanta medel, värdekod eller rekvisition.

4.6

Blekingetrafikens biljettpriser anges i svenska kronor och inkluderar mervärdesskatt (moms) med 6 %.

 

Ångerrätt, återköp och frånträdande av avtal om köp

5.1. 

Lagstadgad ångerrätt, enligt Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, är inte tillämplig på avtal som avser transporter av personer, varför köp av biljett i Blekingetrafikens biljettsystem inte medför någon generell ångerrätt.

5.2. 

Periodbiljett kan återköpas i sin helhet om giltighetsperioden inte har aktiverats. Periodbiljett med påbörjad giltighetsperiod (aktiverad) kan återköpas enligt särskild avräkning.

5.3. 

Kund får frånträda köp av en periodbiljett om Blekingetrafikens trafikutbud ändrats efter köpet på så sätt att det avviker från vad Kund med fog har kunnat förutsätta vid köpet och avvikelsen är av väsentlig betydelse för Kund. Om Kund frånträder köp av en periodbiljett, har Kund rätt till återbetalning av den del av biljettpriset som avser tiden efter frånträdandet. Kund som önskar frånträda köp av periodbiljett ska kontakta Blekingetrafiken, se punkt 12.

5.4. 

Vid köp av Blekingetrafikens resekort via blekingetrafiken.se har Kund enligt Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler rätt att ångra ett köp av en vara inom 14 kalenderdagar från det att beställningen mottagits. Vid nyttjande av ångerrätt returneras den oanvända produkten och en kopia på orderbekräftelse till Blekingetrafiken. Vid godkänd retur återbetalas debiterat belopp, inom 14 dagar till Kundens bankkonto.

Kundens ansvar

6.1

Kunden ansvarar för eventuella trafikavgifter som teleoperatören tar ut för skickande eller mottagande av data och/eller sms vid registrering och användning av Blekingetrafikens biljettsystem. Kunden ansvarar för att under hela resan ha fungerande internetuppkoppling och kunna uppvisa en giltig biljett, som kan valideras maskinellt.

Blekingetrafikens ansvar

7.1

Blekingetrafiken lämnar inga garantier att Kunden alltid kan använda Blekingetrafikens biljettsystem. Blekingetrafiken har dock för avsikt att åtgärda eventuella fel i tjänsten. Blekingetrafiken åtar sig inget ansvar för tekniska problem som kan uppstå hos annan part, såsom problem med internetåtkomst, tekniska problem hos betaltjänstleverantörer, tekniska problem med Kundens mobiltelefon eller liknande. Blekingetrafiken ansvarar inte för de betaltjänster som tillhandahålls. 

Blekingetrafiken garanterar inte att Appen Blekingetrafiken alltid fungerar. Blekingetrafiken ansvarar dock för ekonomiska skador som uppstått till följd av problem som ligger inom Blekingetrafikens kontroll.

Missbruk och spärr av tjänster

8.1

Blekingetrafiken förbehåller sig rätten att utan föregående avisering spärra en tjänst helt eller delvis vid misstanke om obehörigt nyttjande eller missbruk av tjänsten, eller om Blekingetrafiken utifrån tekniska, säkerhetsmässiga eller andra grunder bedömer att så bör ske för att skydda Blekingetrafikens, Kundens eller andra parters intressen. Som missbruk räknas alla typer av bedrägerier, falska köp eller falskt angivna uppgifter. Missbruk kan komma att polisanmälas. Vid missbruk kan biljetter komma att makuleras.

Frågor om Blekingetrafikens biljettsystem

9.1

På blekingetrafiken.se finns mer information om Blekingetrafikens biljettsystem.

Hantering av personuppgifter

10.1

Blekingetrafiken ansvarar för att hantera personuppgifter enligt gällande dataskyddslagstiftning, se blekingetrafiken.se för ytterligare information.

Tvistelösning

11.1

Om Kund är missnöjd med Blekingetrafikens agerande eller har krav mot Blekingetrafiken rekommenderas Kund att i första hand vända sig till Blekingetrafiken via kontaktvägarna som beskrivs i punkt 12. Om Blekingetrafiken och Kund inte är överens kan Kund ha rätt att få tvisten prövad genom alternativ tvistelösning eller genom att vända sig till allmän domstol. Blekingetrafiken åtar sig att medverka i tvistelösning med Kund (som har krav i egenskap av privatperson) enligt Lag (2015:671) om alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden.

Relevant nämnd för alternativ tvistelösning är:

Postadress:
Allmänna reklamationsnämnden
Box 174 101 23 Stockholm
arn.se

Kontakt

12.1

E-post: kundservice@blekingetrafiken.se
Tel: 0455–56900
blekingetrafiken.se

Postadress: Blekingetrafiken Valhallavägen 1 371 41 Karlskrona

Hittegods: För information och kontaktuppgifter till respektive trafikoperatör, se blekingetrafiken.se eller kontakta Blekingetrafiken som beskrivs i punkt 12.

Dessa villkor gäller tillsvidare från 2024-01-01.

Sidan uppdaterad: 2024-06-06 klockan 09.06