Var god acceptera Marknadsföring-cookies för att använda Google Translate.
Laddar Google Translate...
Något gick fel, testa att ladda om sidan.
En man och en kvinna tar en "selfie" på sig själva.

Regler för skydd av personuppgifter

För oss är det viktigt att du känner dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt.

Allmänt

För oss är det viktigt att du känner dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt. Vi värnar om din integritet!

Den 25 maj 2018 började den Europeiska unionens nya allmänna dataskyddsförordning GDPR (General Data Protection Regulation) att gälla. Den ersätter den tidigare svenska personuppgiftslagen (PUL).

Enkelt förklarat är det en lag som ställer nya krav på oss avseende hur vi skyddar din personliga integritet och ger dig möjlighet att få bättre kontroll på vilka av dina personliga uppgifter vi har och hur vi använder dem.

Regler för skydd av personuppgifter

Blekingetrafiken är en del av Region Blekinge och de regler som beskrivs nedan bygger på Region Blekinges regler för skydd av personuppgifter.

Reglerna gäller från den 25 maj 2018 och beskriver vår behandling av dina personuppgifter och gäller när du använder våra tjänster eller på annat sätt är i kontakt med oss.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Blekingetrafiken är en del av Region Blekinge (organisationsnummer 222100-0081). Regionstyrelsen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker på ett lagligt sätt.

Hur får vi dina personuppgifter?

Vi samlar in personuppgifter som du lämnar till oss när du reser med oss och i övrigt använder våra tjänster. Det kan exempelvis vara när du laddar och använder ditt resekort, registrerar dig på Mitt konto på blekingetrafiken.se, köper biljett i vår app, kontaktar vår kundservice eller vår kundservice för att beställa färdtjänst eller sjukresa, deltar i tävlingar och kampanjer eller ansöker om förseningsersättning m.m.

Vi kan även få personuppgifter från andra källor än dig. Uppgifterna kan komma från andra delar av Region Blekinge, din kommun, Transportstyrelsen, SPAR eller andra offentliga källor i syfte att användas för t.ex. kreditupplysningar och adressuppdateringar.

Vilka uppgifter behandlas?

Vi behandlar de personuppgifter som lämnas till oss. Det kan vara namn, e-postadress, telefonnummer, postadress, födelsedatum eller personnummer, köp- och resehistorik, betalningsinformation, och/eller annan information som du lämnat till oss eller i övrigt är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig.

Varför behandlar vi uppgifter om dig?

Vi kan använda dina personuppgifter för bland annat följande ändamål:

 • För att fullgöra våra åtaganden gentemot dig
 • För att ge bra service och välfungerande, effektiva och enkla tjänster
 • För att administrera och genomföra ditt köp av biljett
 • För att hantera och administrera dina frågor till vår kundservice
 • För att administrera beställning av färdtjänst, sjukresor och annan anropsstyrd trafik
 • För att administrera kvarglömda saker (hittegods)
 • För att kontrollera din biljetts giltighet vid t.ex. biljettkontroller
 • För att utställa eventuell Tilläggsavgift
 • För att föra statistik i syfte att utveckla våra tjänster och därigenom göra resandet bättre för så många som möjligt
 • För genomförande av frivilliga marknadsundersökningar
 • För ditt deltagande i tävlingar och kampanjer
 • För att skicka dig sms-aviseringar eller på annat sätt meddela dig om eventuella kollektivtrafikförändringar eller störningar
 • För att skicka marknadsföringserbjudanden om våra tjänster
 • För att informera vinnarna i tävlingar som arrangeras online
 • För att hantera Mitt konto.
 • För att vid kreditköp utföra kreditkontroller
 • För att göra analyser så att vi kan ge dig relevanta erbjudanden och information
 • För att bekräfta att du har den lagstadgade minimiåldern för att genomföra köp online,
 • För att skicka dig enkäter som ger dig möjlighet att påverka våra erbjudanden och tjänster
 • För att skicka nyhetsbrev
 • För att förhindra missbruk eller olämplig användning av våra tjänster
 • För att tillhandahålla vår WiFi-service i våra resecentrum

När har vi rätt att behandla dina personuppgifter?

Vi har rätt att behandla de personuppgifter som krävs för fullgörandet av vårt åtagande mot dig eller om du har lämnat ditt samtycke till behandlingen. Vi kan även behöva behandla dina personuppgifter på grund av krav i lag eller förordning.

I vissa fall kan vi behöva ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter. När du lämnar ditt samtycke i dessa fall kommer du alltid att få klar och tydlig information om vad du samtycker till.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter används av oss och våra personuppgiftsbiträden. Vi lämnar inte ut personuppgifter till andra bolag om vi inte behöver göra detta på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter. Har du skickat ditt ärende om förseningsersättning till oss istället för till det länstrafikbolag som har ansvar för att behandla din ansökan vidarebefordrar vi ditt ärende till rätt länstrafikbolag.

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför Blekingetrafiken. Uppgifter vidarebefordras till tredje part (t.ex. trafikföretag) bara om detta krävs för tillhandahållandet av kollektivtrafiktjänster, försäljning av våra biljetter och övriga tjänster.

Vi lyder under offentlighetsprincipen. Detta innebär att vissa handlingar utgör allmänna handlingar som vi ska lämna ut på begäran. Före utlämnandet genomförs en sekretessprövning enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Överföring till tredje land

Blekingetrafiken överför endast personuppgifter till länder utanför EU/EES om landet har en så kallad adekvat skyddsnivå enligt EU eller EU-kommissionen. Eller om detta särskilt angivits i samband med att du lämnar dina personuppgifter till oss.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter i enlighet med de gallringsbeslut som gäller för Blekingetrafiken och Region Blekinge och som godkänts av Sydarkivera. Gallringsbesluten innehåller information om när vi får gallra bort handlingar som innehåller dina personuppgifter.

Vad har du för rättigheter?

Du har rätt att när som helst begära information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig. Din begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Detta behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

Om de uppgifter vi har om dig är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade. Vi kan inte radera dina uppgifter som utgör allmänna handlingar eller då det föreligger ett lagkrav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda skulder. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att låta oss använda uppgifterna för marknadsföringsändamål.

Begäran om registerutdrag, radering, information eller rättning av felaktiga uppgifter skickas till:

Blekingetrafiken
Region Blekinge
Valhallavägen 1
371 41 Karlskrona

Informationen kommer att sändas till din folkbokföringsadress.

Du har vidare rätt att i förekommande fall inge klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter.

Hur skyddas dina uppgifter?

Vi värnar om din integritet och arbetar därför ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs för att skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lag.

Uppdatering av reglerna

Vi gör löpande ändringar i reglerna. En ny version gäller från att den görs tillgänglig på vår hemsida.

Sidan uppdaterad: 2024-06-06 klockan 09.07