Var god acceptera Marknadsföring-cookies för att använda Google Translate.
Laddar Google Translate...
Något gick fel, testa att ladda om sidan.
En familj står vid ett Öresundståg. Pappan vinkar hejdå till mamman.

Resevillkor för kollektivtrafiken i södra Sverige

Resevillkoren för kollektivtrafiken i södra Sverige gäller för resor med Blekingetrafiken, Hallandstrafiken, Jönköpings Länstrafik, Kalmar länstrafik, Länstrafiken Kronoberg och Skånetrafiken. Resevillkoren gäller även för länsöverskridande resor med Öresundståg till och från Göteborg i Västtrafiks område.

Resevillkorens tillämpning

1.1 

Dessa resevillkor, tillsammans med gällande priser och biljetter, gäller, om inte annat framgår av 1.3-1.4 nedan, för Resor med Blekingetrafiken, Hallandstrafiken, Jönköping Länstrafik, Kalmar länstrafik, Länstrafiken Kronoberg och Skånetrafiken. Resevillkoren gäller för resor med Öresundståg till Västtrafiks område. Resevillkoren reglerar de olika frågor som kan uppkomma mellan Trafikhuvudmännen och deras Resenärer i samband med Resor mellan och inom Sydlänen.

1.2 

Dessa resevillkor kompletterar svensk lag (2015:953) om kollektivtrafikresenärers rättigheter giltiga för kollektivtrafikresor inom Sverige där trafiktjänstens längd är kortare än 150 km. Vid Resor med tåg tillämpas Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/782 av den 29 april 2021 om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer. Delar av tågpassagerarförordningen tillämpas dock inte på inrikes trafiktjänster som har en sträckning som är kortare än 150 km. Vid Resor med buss tillämpas även Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 181/2011 av den 16 februari 2011 om passagerares rättigheter vid busstransport. Artiklarna 3, 4.1, 5, 6, 8 och 19-23 i busspassagerarförordningen ska även tillämpas på sådana trafiktjänster som anges i artikel 2.1 i förordningen som har en sträckning som är 150 km eller längre

1.3 

a)Resevillkoren kan kompletteras eller ersättas av respektive Trafikhuvudmans särskilda resevillkor för Resor inom respektive län. Där avvikelse förekommer finns hänvisning i dessa resevillkor. b)Resor med Resplus-biljett omfattas av särskilda resevillkor och köpvillkor, se oresundstag.se

1.4

Resevillkoren gäller inte för a) Resor med Öresundståg över Öresundsbron avseende den del av Resan som sker i danskt territorium, för vilken annan dansk trafikansvarigs resevillkor gäller, samt b) den del av Resan som avser båt mellan Helsingborg och Helsingör samt Landskrona och Ven där rederiets resevillkor gäller, samt c) Resor med Skärgårdstrafiken i Kalmar län, samt d) Resor med Visingsöfärjan i Jönköpings län, samt e) Resor med förbeställda sjukresor, färdtjänstresor och Resor med riksfärdtjänst

Definitioner

2.1 

Med ”Resa” avses en transport som en Resenär och en eller flera transportörer har ingått avtal om. Om det har ingåtts ett avtal som ger resenären rätt till en eller flera transporter som inte närmre har specificerats, krävs för att det ska vara fråga om en Resa också att resenären särskilt har inrättat sig efter den aktuella transporten.

2.2 

Med ”Resenär” avses en person som har en Giltig biljett och som reser, eller har för avsikt att Resa, med en eller flera av Trafikhuvudmännen.

2.3 

Med ”Vuxen” avses resenärer från den dag de fyller 20 år

2.4 

Med ”Barn/ungdom” avses resenärer till den dag de fyller 20 år (vid resor över Öresund till den dag de fyller 16 år). Se vidare 3.13 och 3.14.

2.5 

Med ”Student” avses resenär som uppfyller krav för studentrabatt. Se vidare 3.14.

2.6 

Med ”Biljett” avses pappersbiljett eller digital biljett där giltighet för tid och område framgår vid maskinell visering eller okulär.

2.7 

Med ”Giltig biljett” avses aktiverad  biljett, medförd vid Resan, och i viss trafik kompletterad med inspektionskvitto i de fall Resan sker med Resekort.

2.8 

Med ”Sydlänen” avses Trafikhuvudmännens län, dvs. Blekinge län, Hallands län, Jönköpings län, Kalmar län, Kronobergs län, Skåne län samt, endast vid resor med Öresundståg inom Västtrafik, Västra Götalands län.

2.9 

Med ”Trafikhuvudmännen” avses Blekingetrafiken, Hallandstrafiken, Jönköpings Länstrafik, Kalmar länstrafik, Länstrafiken Kronoberg, Skånetrafiken och Västtrafik gemensamt. I singularform avses en av dessa. I begreppet ”Trafikhuvudmän” inkluderar även de parter som utför det aktuella trafikuppdraget, eller företag som arbetar med uppdrag åt oss.

2.10

Med ”Trafiktjänsteman” avses förare, ombordpersonal, kontrollanter eller kundservicepersonal som bär uniform eller märke eller på något annat sätt tydligt visar att hen är Trafiktjänsteman.

Linjesträckning, tidtabeller, priser och biljetter

3.1

Trafikhuvudmännen fastställer från tid till annan linjesträckning, tidtabell, priser och biljetter och förbehåller sig rätten att ändra dessa. Tillfälliga förändringar i tidtabellen kan också förekomma t.ex. vid banarbeten, vägarbeten, större evenemang etc. Aktuella linjesträckningar, tidtabeller, priser och biljetter finns angivna på respektive Trafikhuvudmans app och hemsida.

3.2 

Priser bestäms i huvudsak av geografi, tidsgiltighet, försäljningskanal och eventuella rabatter.

3.3 

En Giltig biljett är en bekräftelse på ett avtal mellan Trafikhuvudmännen och dess Resenär, där dessa resevillkor ingår.

3.4 

Resenären ansvarar för att, under hela Resan, kunna uppvisa en Giltig biljett.

3.5 

Giltigheten för Biljetten varierar beroende på tid och antal zoner var inom Resenären reser obegränsat.

3.6 

Vid byte ska påstigning på sista förbindelsen ske inom biljettens giltighetstid. Om ingen förbindelse till Resans slutdestination finns inom giltighetstiden har Resenären rätt att slutföra sin Resa med nästföljande anslutande förbindelse till slutdestinationen.

3.7 

För att en biljett ska vara giltig ska den vara aktiverad före ombordstigning eller i det fall resan görs med buss, i samband med ombordstigning. Resenären ansvarar för att biljetten kan valideras maskinellt under hela Resan. Resenären ansvarar för att under hela Resan ha fungerande internetuppkoppling samt för att mobiltelefon är i sådant skick att maskinell validering kan ske.

3.8 

Vid tillköp av resa som är längre än giltighet för  biljett erläggs avgift för återstående zoner.

3.9 

Biljett kan köpas i Trafikhuvudmännens försäljningskanaler eller hos samarbetspartners. För mer information om betalsätt och villkor i respektive län – se respektive Trafikhuvudmans hemsida.

3.10 

För köp av biljett i kompletteringstrafik, närtrafik och övrig trafik utan elektronisk biljettutrustning se respektive Trafikhuvudmans hemsida.

Biljettkontroll, visering och tilläggsavgift

3.11

Trafikhuvudmännen genomför kontinuerligt biljettkontroller i trafiken och har rätt att när som helst under en Resa kontrollera att Resenären har en Giltig biljett.

3.12 

Resenären ansvarar för att, under hela Resan, kunna uppvisa en Giltig Biljett, som kan kontrolleras maskinellt av Trafiktjänsteman samt eventuella kompletterande handlingar enligt 3.14.

3.13 

Barn under 7 år reser utan kostnad med betalande resenär. Lokala avvikelser kan förekomma se respektive trafikhuvudmans hemsida.

3.14 

Vid Resa med åldersrabatt ska Resenär kunna styrka sin rätt till rabatt med kompletterande fotolegitimation samt vid resa med studentrabatt även digitalt studentkort med Studentresesymbolen, i annat fall ska biljett för Vuxen lösas innan resan påbörjas.

3.15 

Resenären är vid en kontroll skyldig att tillfälligt visa upp sin mobiltelefon för Trafiktjänsteman, om Trafiktjänstemannen bedömer det vara nödvändigt för att kunna utföra kontrollen.

3.16 

Resenär som vid kontroll inte kan visa en Giltig biljett, eller kompletterande handlingar enligt 3.14, kan enligt lagen om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik (SFS 1977:67), påföras en tilläggsavgift utöver avgift för biljett. Se respektive Trafikhuvudmans hemsida.

3.17 

Missbruk av biljett kan, förutom tilläggsavgift, leda till spärr av biljett helt eller delvis. Se respektive Trafikhuvudmans hemsida.

3.18 

Tilläggsavgift kan även uttas om Resenär medfört cykel i fordon i strid mot vad som anges i dessa villkor. Resenär med otillåtet medförd cykel kan avvisas och cykel, som ingen gör anspråk på, omhändertas genom Trafiktjänstemannens försorg.

3.19 

Resenär som nekar att lösa biljett eller acceptera tilläggsavgift kan komma att avvisas från färdmedlet av en Trafiktjänsteman som utför kontroll.

Återköp och frånträdande av avtal om köp

3.20 

Generellt lagstadgad ångerrätt, enligt Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, är inte tillämplig på avtal som avser transporter av personer, varför köp av Trafikhuvudmännens olika biljetter inte medför någon generell ångerrätt. Särskilda regler gäller för 30-dagarsbiljetter, se 3.23.

3.21 

För mer information kring återköp – se respektive Trafikhuvudmans hemsida.

3.22 

Periodbiljett kan, mot en avgift som tillämpas av respektive Trafikhuvudman, återköpas före första giltighetsdatum. Periodbiljett med påbörjad giltighetsperiod kan återköpas enligt särskild avräkning som tillämpas av respektive Trafikhuvudman. Lokala avvikelser förekommer i Kalmar län, Hallands län samt i Jönköpings län – se Kalmar länstrafiks, Hallandstrafikens och Jönköpings Länstrafiks hemsida.

3.23 

Resenären får frånträda köp av en periodbiljett, om Trafikhuvudmännens trafikutbud ändrats efter köpet på så sätt att det avviker från vad Resenären med fog har kunnat förutsätta vid köpet och avvikelsen är av väsentlig betydelse för Resenären. Om en Resenär frånträder köp av en periodbiljett, har Resenären rätt till återbetalning av den del av biljettpriset som avser tiden efter frånträdandet samt eventuell erlagd avgift för Resekort. Se vidare på respektive Trafikhuvudmans hemsida.

 

Ersättning vid försening

4.1

Vid försening eller inställd avgång har Resenär rätt till prisavdrag eller ersättning för annan transport – se vidare information om Förseningsersättning på respektive Trafikhuvudmans hemsida.

4.2

Vid krav på ersättning för annan transport vid försening eller prisavdrag vid försening ska reklamation ske till den Trafikhuvudman som sålt aktuellt Biljett.

4.3

Om Biljett sålts av annan än Trafikhuvudman (exempelvis SJ, Snälltåget, MRT), ska reklamation ske till den Trafikhuvudman som är verksam på den avreseort där Resan började.

4.4

Reklamation ska ske inom skälig tid. Omständigheter av personlig natur som sjukdom, vistelse på annan ort eller liknande är av betydelse för bestämmande av om resenären, har reklamerat inom skälig tid. En reklamation som lämnas inom 2 månader efter det att Resan avslutades eller skulle ha avslutats, ska dock alltid anses ha lämnats i rätt tid.

Allmänna föreskrifter för resan

5.1 

Resenär är skyldig att följa bestämmelserna i Ordningslagen (1993:1617) och vid resa med tåg gäller även Järnvägssäkerhetslag (2022:367)  och från tid till annan tillämplig lagstiftning och särskilt utfärdade föreskrifter. Detsamma gäller beträffande Trafiktjänstemans anvisningar och tillsägelser. Den som inte rättar sig efter dessa riskerar att bli avvisad från fordonet och därmed förlora rätten till Resa och återbetalning av avgift för Biljett.

5.2 

Person som är berusad, person som medför egendom som anges i punkt 5.15 nedan, eller person som uppträder på ett sådant sätt att det kan misstänkas att personen kommer att störa ordningen eller på annat sätt äventyra säkerheten i trafiken, kan nekas påstigning.

5.3 

På- och avstigning får normalt endast ske vid station eller hållplats. Om på- och avstigning måste ske vid annan plats ska Trafiktjänstemans anvisningar följas. När ett fordon är i rörelse får man inte stiga på eller av fordonet och inte heller öppna dörrarna. Dörrar på väg att stängas får inte hindras eller öppnas med våld.

5.4 

Buss i linjetrafik gör uppehåll vid hållplats för på- och avstigning om Resenär i god tid anmält sin avsikt att stiga av eller om person befinner sig på hållplats i tydlig avsikt att följa med. Buss kan passera hållplatsen utan att stanna för påstigning om bussen är fullsatt eller på order av trafikledningen.

5.5 

I fordon eller på stationer, perronger eller hållplatser inom Trafikhuvudmännens områden är det förbjudet att röra vid manöver- och signalanordningar, missbruka larmanordning, nödöppnare, räddningsutrustning eller liknande, eller på annat sätt hindra trafiken.

5.6 

Medhavda alkoholhaltiga drycker får inte drickas på Trafikhuvudmännens fordon.

5.7 

Rökning samt nyttjande av e-cigarett är inte tillåten på Trafikhuvudmännens fordon och inte heller i lokaler, väderskydd, perronger eller andra utrymmen, belägna inomhus, utomhus eller under jord, som är avsedda att användas av den som reser med Trafikhuvudmännen.

5.8 

Förtäring av medhavda matvaror ska ske på ett sådant sätt att obehag inte uppstår för andra Resenärer och att skada på Trafikhuvudmännens eller andra Resenärers egendom inte uppkommer. För sådan skada ansvarar Resenären. Lokala avvikelser för bussresor förekommer i Blekinge län - se Blekingetrafikens hemsida.

5.9 

Radio, musikspelare, mobiltelefoner, musikinstrument e.d. får inte användas under Resa på sådant sätt att Trafiktjänsteman eller annan Resenär störs eller besväras.

5.10 

Filmning eller fotografering i kommersiellt syfte, försäljning, intervjuer, reklamutdelning e.d. är förbjuden på fordon utan särskilt tillstånd från Trafikhuvudmännen.

5.11 

Rullskridskor, inlines, skateboards, hoverboard eller liknande får av säkerhetsskäl inte användas vid Resa med Trafikhuvudmännens fordon.

5.12 

Tysta avdelningar, som kan förekomma i vissa fordon och i viss trafik, ska respekteras.

5.13 

Då sittplats är försedd med säkerhetsbälte ska detta användas under färd. Se vidare transportstyrelsen.se.

Bagage

5.14 

Bagage av skäligt omfång som lätt kan bäras av och på fordonet av den resande själv, får medföras utan kostnad i mån av plats. Bagage ska förvaras under stol, i knät, på bagagehylla eller på annan i fordonet anvisad plats, utan olägenhet för annan Resenär. Bagage får inte placeras på sittplatser eller så att utrymningsvägar blockeras. Av säkerhetsskäl får tyngre bagage, eller bagage som sticker ut från hyllan, inte placeras på bagagehylla. Se även Cykel 5.17.

5.15 

Som bagage får inte medföras:

a) farligt gods, såsom explosiva och brandfarliga föremål och vätskor samt giftiga, smittbärande och frätande ämnen,
b) skjutvapen, om inte slutstycket eller annan vital del avlägsnas och förvaras skild från vapnet,
c) andra föremål som kan medföra besvär eller obehag för andra Resenärer eller som kan förorsaka skada,
d) levande djur, med undantag för vad som anges nedan under avsnittet om Sällskapsdjur m.m.
e) skrymmande,ex vis möbler, mattor och växter

5.16 

Trafiktjänsteman ansvarar för säkerheten ombord på fordonet och kan av säkerhetsskäl neka ombordstigning om bagaget inte uppfyller kraven under punkt 5.14 och 5.15.

Cykel – Tåg och Buss

5.17

Små barncyklar utan cykelkedja, hopfällbar cykel, hopfällbar elsparkcykel/elscooter/kickbike med eller utan sadel samt mikrobike räknas som bagage och får tas med utan kostnad förutsatt att de är maximalt hopfällda under Resan.

5.18

Endast CE-märkta elfordon får tas med ombord. Elfordon får på grund av brandrisk inte laddas ombord (avser till exempel elcykel eller ståhjulingar).

Tåg

5.19

I mån av plats får 1 konventionell cykel, elcykel eller ståhjuling (exempelvis elsparkcykel, elscooter och kickbike) per Resenär tas med på Öresundståg, Pågatåg samt Krösatåg, utan kostnad. Lokal avvikelse förekommer i Kalmar län – se trafikhuvudmannens hemsida.

5.20

I mån av plats får 1 tandemcykel per Resenär tas med på Öresundståg och Pågatåg utan kostnad.

5.21

Cyklar ska placeras i särskilt markerat utrymme och förankras med särskild fastsättningsanordning om sådan finns.

Buss

5.22

I mån av plats får 1 konventionell cykel eller elcykel tas med på regionbuss utan kostnad. Lokal avvikelse förekommer i Blekinge län och Västtrafik– se respektive trafikhuvudmans hemsida.

5.23

Ståhjuling, exempelvis elsparkcykel, Segway, elscooter och kickbike (som ej är ihopfälld innan ombordstigning) får inte tas med på stadsbuss, regionbuss eller när trafik körs av taxi.

Barnvagn

5.24

I mån av plats får barnvagn tas med kostnadsfritt i för detta ändamål avsett utrymme. Barnvagnen ska låsas med broms. När fastsättningsanordning för barnvagn finns ska denna användas.

5.25

Barnvagn får inte placeras så att Resenär hindras eller att utrymningsväg blockeras.

5.26

För barnvagn som uppenbart används till annat ändamål än transport av barn ska betalas en avgift som motsvarar ett cykeltillägg eller enkelbiljett barn/ungdom. Lokal avvikelse i Skåne - se Skånetrafikens hemsida.

Sällskapsdjur mm

5.27

Två hundar eller andra Sällskapsdjur per Resenär, som kan tas med utan olägenhet för annan Resenär, får tas med vid Resa utan kostnad, och ska färdas i avsett och särskilt markerat utrymme i fordonet alternativt enligt Trafiktjänstemans anvisningar. Sällskapsdjur ska under Resa vara kopplat eller förvaras i för ändamålet avsedd väska eller bur. Sällskapsdjur får inte placeras på sittplatser. När Resa körs med taxi gäller särskilda regler – kontakta respektive Trafikhuvudman för information.

5.28

Resenär med Sällskapsdjur ansvarar för detta, och riskerar att bli avvisad eller nekad påstigning, om Sällskapsdjuret bedöms vara störande för annan Resenär eller Trafiktjänsteman.

5.29

Ledarhund samt servicehund för personlig hjälp åt resande får tas med utan kostnad och, vid behov, färdas med Resenär på valfri plats i fordonet.

5.30

Vid Resa över Öresund får mindre sällskapsdjur som transporteras i lämplig bur eller väska medföras utan kostnad. Väskan får inte vara större än 100x60x30 cm. För större hundar och andra sällskapsdjur betalas en avgift som motsvarar en enkelbiljett för Barn/ungdom. Resenär får medföra högst 1 hund eller sällskapsdjur för vilken avgift betalas. Särskilda bestämmelser gäller för införsel av djur, se www.sjv.se.

Resenärens ansvar

5.31

Resenär ska själv ha uppsikt över sina väskor, cykel, barnvagn, rullstol, sällskapsdjur eller annat medfört bagage. Resenären ansvarar själv för skador på eller stöld av bagage, liksom för skador som bagaget förorsakar fordonet, Trafiktjänsteman, annan Resenär eller annan Resenärs egendom.

5.32

För den händelse någon Trafikhuvudman skulle bli ersättningsskyldig mot annan Resenär eller annan tredje person för skada som orsakats av medfört bagage enligt ovan, ska den Resenär som medfört bagaget i fråga hålla Trafikhuvudmannen skadeslös för sådan kostnad.

Hittegods

5.33

Hittegods ska överlämnas till Trafiktjänsteman, Trafikhuvudman eller till annan som Trafikhuvudmannen hänvisar till, utan krav på ersättning.

Särskild service till personer med funktionsnedsättning

6.1

Resenär med funktionsvariation har rätt till kostnadsfri assistans av Trafiktjänsteman i samband med betalning av Resa på tåg eller buss. Resenär med funktionsvariation har rätt att, utan tillägg, köpa biljett ombord på tåg.

6.2

Resenär med funktionsvariation har rätt till kostnadsfri assistans av Trafiktjänsteman under Resa ombord på tåg eller buss samt vid på- och avstigning. Assistansen omfattar även hjälp med max 2 handbagage som tillsammans väger max 20 kilo.

6.3

Om behov av ledsagning finns till och från tåg, vid byte av tåg eller övergång mellan tåg och buss på station ska denna bokas hos aktuell Trafikhuvudman på avreseorten mellan 2-24 timmar före avgång. Kontakta respektive Trafikhuvudman för mer information. Lokal avvikelse förekommer i Skåne län – se Skånetrafikens hemsida.

6.4

Resenären ska själv kontakta Trafiktjänsteman ombord vid behov av assistans, samt även upplysa Trafiktjänsteman i de fall ledsagning är bokad vid byte respektive ankomst.

6.5

Resenär, som har beställt ledsagning, ska komma till anvisad plats vid den tidpunkt som avtalats med Trafikhuvudmannen. Om ingen tidpunkt avtalats ska Resenären komma till den anvisade platsen senast 15 minuter före offentliggjord avgångstid.

6.6

I mån av plats får rullstol, rullator och annat likvärdigt förflyttningshjälpmedel medtas kostnadsfritt, under förutsättning att hjälpmedlet är maximalt 70 cm brett, 120 cm långt och väger maximalt 300 kg inklusive Resenär. Elrullstol med styre (elscooter) får endast medföras på tåg. Lokal avvikelse förekommer i Kalmar län – se Kalmar länstrafiks hemsida.

6.7

Under Resa ska rullstolen placeras på anvisad plats och låsas med broms. På buss med särskilt ryggstöd ska rullstolen vara vänd med ryggen mot färdriktningen. Under Resa får Resenär färdas sittande i rullstol.

6.8

När fastsättningsanordning för rullstol eller annat förflyttningshjälpmedel finns, ska denna användas av Resenären under hela Resan. Trafiktjänsteman ska tillse att rullstol spänns fast då utrustning för detta finns.

6.9

Närmare information för personer med funktionsvariation eller nedsatt rörlighet avseende möjlighet att Resa, gällande trafiktjänsternas tillgänglighet och om förutsättningarna för att kunna ta sig in i och ut ur fordon kan fås via respektive Trafikhuvudman.

Övriga ansvarsfrågor

Person- och sakskada
7.1

Ansvaret för person- och viss sakskada som uppkommer i Trafikhuvudmännens trafik finns reglerat i Järnvägstrafiklagen, Trafikskadelagen, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 181/2011 av den 16 februari 2011 om passagerares rättigheter vid busstransport samt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/782 av den 29 april 2021 om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer.

Allmän ansvarsbegränsning
7.2

Utöver ansvaret för försening och vissa person- och sakskador enligt dessa allmänna resevillkor, är Trafikhuvudmännens skadeståndsansvar begränsat till skador som orsakats av grov vårdslöshet från Trafikhuvudmännens sida.

Personuppgifter

8.1

För information kring hur Trafikhuvudmännen hanterar personuppgifter – se respektive Trafikhuvudmans hemsida.

Återlösen

Återlösen av 30-dagarsbiljett

30-dagarsbiljett återlöses enligt punkt 3.22-3.23 i Resevillkoren för kollektivtrafiken i södra Sverige och punkt 5 i Blekingetrafikens köpvillkor.

Återlösen av 30-dagarsbiljett medges i sin helhet (till 100 %) utan kostnad, om perioden inte har aktiverats. Anledning till återlösen av oaktiverad 30-dagarsbiljett kan exempelvis vara byte av zoner eller byte till dyrare biljett.

Aktiverad 30-dagarsbiljett återlöses utan kostnad enligt nedan tabell.

Återbetalning av 30-dagarsbiljett sker företrädesvis med värdekod genom Blekingetrafikens kundservice. Giltighetstiden för en värdekod är två (2) år. Görs återbetalning av appbiljett sker återbetalningen med samma betalsätt som köpet har gjorts med i appen. Det betyder att köp som gjorts med betalkort/Swish återbetalas till bankkonto, köp som gjorts med värdekod återbetalas med värdekod osv.

30-dagarsbiljett som är aktiverad återlöses enligt följande:

Återbetalning av aktiverad 30-dagarsbiljett

Återbetalning av aktiverad 30-dagarsbiljett
Giltighetsdag Återbetalning i % av biljettens värde
1 80 %
2 60 %
3 50 %
4 40 %
5 30 %
6 20 %
7 10 %

Exempel: 30-dagarsbiljett, län för 1109 kronor som inlöses på 3:e giltighetsdagen återbetalas med 1109 kronor * 0,50 = 554,50 kronor.

Återlösen av 365-dagarsbiljett

Återlösen/återlämning kan göras om 365-dagarsbiljetten inte kan nyttjas på grund av ändrade arbetsförhållanden eller liknande. 365-dagarsbiljetter som inte är aktiverade återbetalas till 100 % och biljetter som är aktiverade återbetalas enligt följande:

Återlösen av 365-dagarsbiljett
Giltighetsdag Återbetalning i % av biljettens värde
1 månad 91 %
2 månader 83 %
3 månader 75 %
4 månader 66 %
5 månader 58 %
6 månader 50 %
7 månader 41 %
8 månader 33 %
9 månader 25 %

Återlämnas 365-dagarsbiljetten mellan månadsskiftena räknas tillgodohavandet från kommande månadsskifte. Efter 9 månaders användning medges ingen återbetalning.

Byte av zoner eller byte till dyrare biljett får göras utan avgift om perioden inte är aktiverad.

Särskilda villkor för Blekinge

Villkoren nedan kompletterar "Resevillkor för kollektivtrafiken i södra Sverige". Nedanstående punkter hänvisar till aktuell punkt i "Resevillkor för kollektivtrafiken i södra Sverige" och skall således läsas tillsammans med dessa.

3.13

Barn under 7 år behöver ingen biljett och reser alltid utan kostnad. 

I skärgårdstrafiken (ej pendelbåt) kan högst två barn under 7 år resa utan kostnad per resenär med giltigt färdbevis för vuxen.

3.16

Tillägg: Resenär som inte kan visa giltig biljett vid kontroll, kan enligt lag (SFS 1977:67) om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik påföras en tilläggsavgift om f.n. 1500 kronor utöver avgift för biljett.

Resenär som fått en tilläggsavgift på grund av att resenär inte kunnat visa giltig digital studentlegitimation vid kontrolltillfället, har möjlighet att i efterhand (inom 3 dagar) skicka in en skärmbild på sin giltiga studentlegitimation till kundservice@blekingetrafiken.se. Då stryks tilläggsavgiften och resenär får istället betala 100 kronor i administrationskostnad.

5.8

Förtäring av medhavd mat och dryck ombord på linjelagd buss, förutom på Kustbussen, är inte tillåtet.

5.22

På buss får cykel ej medföras.

Övrigt

Dessa resevillkor gäller för resor med Blekingetrafiken, Hallandstrafiken, Jönköpings Länstrafik, Kalmar länstrafik, Länstrafiken Kronoberg och Skånetrafiken.

Resevillkoren gäller även för länsöverskridande resor med Öresundståg till och från Göteborg inom Västtrafiks område.

Har du frågor om resevillkoren är du välkommen att kontakta oss:

Blekingetrafiken

blekingetrafiken.se
0455-569 00

Hallandstrafiken

hallandstrafiken.se
0771-33 10 30

Jönköpings Länstrafik

jlt.se
0771-44 43 33

Kalmar Länstrafik

kalmarlanstrafik.se
010-21 21 000

Länstrafiken Kronoberg

lanstrafikenkron.se
0771-76 70 76

Skånetrafiken

skanetrafiken.se
0771-77 77 77

Västtrafik

vasttrafik.se
0771-41 43 00

Dessa resevillkor gäller från 2024-01-01, revidering maj 2024

Sidan uppdaterad: 2024-06-06 klockan 09.08